Project information
Support of teaching and research activities of students in the field of physiology, developmental biology and immunology of animals 2023 (Podpora výuky a výzkumu studentů OFIŽ 2023)

ZÁKLADNÍM OBECNÝM CÍLEM je v maximální míře přispět ke zvýšení připravenosti absolventů pro jejich uplatnění v lékařské a veterinární praxi a to především v oblastech prevence, diagnostiky a navrhování nových terapeutických přístupů pro zvládání nádorových, imunitních a dalších závažných onemocnění. KONKRÉTNĚ je projekt zaměřen na další prohloubení již dříve rozvíjených níže uvedených směrů zacílených na kvalitní výchovu studentů VŠ biologických oborů. Je tradičně koncipován tzn., že je založen na těsném propojení dvou oblastí - výukové a vědecké - dlouhodobě prosazovaném na oddělení OFIŽ.
1) V OBLASTI VÝUKY bude, vedle získání základních teoretických znalostí, i v roce 2023 pozornost soustředěna na rutinní zvládnutí nejpokročilejších metodologií reflektující nejmodernější trendy v jednotlivých specializacích. HLAVNÍ METODOU VÝCHOVY studentů bude INTERAKTIVNÍ VÝUKA spočívající v přímém kontaktu mezi učitelem a žákem zaměřená na osvětlování principů vědecké práce, postavení pokusů, jejich vyhodnocování atd. přímo v laboratořích.
2) OBLAST VÝZKUMU. Hlavní směry výzkumu z předchozích let zůstávají zachovány. I nadále bude pokračováno v rozvíjení osvědčených výzkumných směrů a) buněčné a molekulární fyziologie b) vývojové biologie, c) srovnávací imunologie. DÍLČÍ CÍLE pro rok 2023, které budou realizovány prostřednictvím zapojení studentů do výzkumu v součinnosti s předními domácími a zahraničními pracovišti, jsou DEFINOVÁNY ZCELA NOVĚ (podrobněji viz část „Odborná charakteristika projektu a jeho cíle“).

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info