Project information

Addressing the Individual Educational Needs of All Students: Ethnography of Lower Secondary Classrooms

Investor logo
Project Identification
GA23-04764S
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Přestože se klade důraz na rovné podmínky ke vzdělávání a naplňování individuálních vzdělávacích potřeb všech žáků, pozornost se typicky upírá na adresování potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo socio-kulturním znevýhodněním. Proto cílem projektu je zjistit, 1) jakými způsoby vyučující (n = 6) zohledňují individuální vzdělávací potřeby každého žáka (n = 50) ve dvou třídách na druhém stupni základní školy a 2) jaké jsou žákovské perspektivy a reakce na zohledňování jejich individuálních vzdělávacích potřeb vyučujícími. Žákovskou diverzitu teoreticky rámujeme konceptem diferencované výuky. Přínosem tohoto projektu je, že detailně zachytí praktiky a perspektivy vyučujících, ale i každého jednoho žáka ve třídě, což v dosavadních výzkumech bylo opomíjeno. K tomu volíme etnografický výzkumný design, který umožňuje vysvětlit zkoumaný fenomén komplexně díky triangulaci různých zdrojů dat v rámci bohatého datového korpusu. Projekt obohatí poznání v této oblasti 3 studiemi v časopisech indexovaných v databázi WOS a 2 studiemi v časopisech indexovaných v databázi SCOPUS.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info