Project information
Exploring Literature and Culture in Intertextual and Intermedia Contexts (LitKult)

Project Identification
MUNI/A/1418/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Těžištěm projektu je podpora vzdělávací činnosti vybraných magisterských a doktorských studentů bohemistických a kulturologických studijních programů akreditovaných pod Ústavem české literatury FF MU. Podpora zahrnuje odbornou publikační a popularizační činnost (od odborných monografií, kapitol v knize, časopisckých a sborníkových článků po recenze, workshopy, přednášky, účast na tuzemských a zahraničních konferencí, uměleckou odbornou činnost ad.), pedagogickou činnost realizovanou studujícími či určenou studujícím akreditovaných programů, podíl na uspořádání studentských a odborných konferencí a oborových kolokvií. Cílem projektu je efektivně integrovat studenty do badatelských a vzdělávacích aktivit pracoviště, jehož výzkumná strategie vychází ze všech složek literární vědy a realizuje se v oblasti literární historie (starší česká literatura, literatura 19., 20. a 21. století, literatura pro děti a mládež), literární teorie (interdisciplinárně a intermediálně pojaté teoretické a metodologické přístupy k literárnímu materiálu) a rovněž literární kritiky (výzkum dobové kritické recepce pramenů a vydávaných literárních děl, včetně nejnovější literatury). Tento základní literárněvědný půdorys, jejž doplňuje specifický výzkum z oblasti translatologie, mezikulturní komunikace, široce pojatých kulturních studií (adaptační studia, ekokritika, genderová studia, autofikce, spekulativní fikce ad.), akademického a tvůrčího psaní, včetně aplikace poznatků ve vysokoškolské didaktice a ve veřejném kulturním prostoru, se promítá do témat vznikajících diplomových a disertačních prací a ovlivňuje zacílení publikačních výstupů. Kromě posilování odborné spolupráce školetele a studenta se počítá s upevněním síťovacích aktivit s tuzemskými, partnerskými a dalšími zahraničními akademickými pracovišti a kulturními institucemi a vzájemným profesním obohacením, z něhož budou profitovat nadaní magisterští a doktorští studenti v podobě možného zapojení do výzkumných a kulturněvzdělávacích cílů těchto zpřátelených institucí.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 180


Previous 1 6 7 8 9 10 18 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info