Project information
Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v?péči o oběti

Projekt navazuje na CRP Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky. Vychází z konstatování, že nedostatky v oblasti nastavení etického a férového prostředí mají přímý a závažný negativní dopad na kvalitu vysokoškolské výuky a výzkumu. V roce 2023 lze navíc očekávat vzestup rizikových faktorů vlivem aktuálních politických a ekonomických výzev. Cílem projektu je proto posílit odolnost institucí i jednotlivců vůči různým typům neetického jednání.

Projekt vychází z teze, že z perspektivy prevence má široké spektrum eticky problematického jednání (od sexuálního obtěžování po plagiátorství) společná řešení, a to především ve dvou aspektech: 1) Posilování institucionální kompetence a nastavení mechanismů podporujících férové prostředí, včetně proškolení personálu pro práci s konkrétními případy, 2) Podpora akademické integrity jednotlivců na všech stupních akademické hierarchie a posilování jejich kompetence správně řešit etická dilemata v každodenním provozu.

Projekt naváže na analýzu předpisů a norem provedenou v loňském roce, a soustředí se na praxi zacházení s konkrétními případy (vytipování kritických míst institucionálních přístupů pomocí kazuistik) a didaktické nástroje pro podporu akademické integrity. V souladu s poptávkou i mezinárodními trendy se zaměří na dosud systematicky neuchopené podtéma péče o oběť neetického jednání – evaluuje dosavadní opatření, zmapuje stav segmentace a navrhne vhodné formáty pro předporadenství na jedné a snížení rizik sekundární viktimizace na druhé straně. Speciální pozornost věnuje cílové skupině zahraničních studentů, která byla opakovaně vyhodnocena jako riziková a zvlášť zranitelná. Součástí projektu je komunikace tématu k širší veřejnosti s důrazem na revizi zjednodušující mediální zkratky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info