Project information

Project information
Charakterizace Ras indukovaných tumorů na modelu Drosophila melanogaster

Project Identification
MUNI/C/0084/2023
Project Period
3/2023 - 2/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Rakovina je komplexní onemocnění postihující téměř všechny tkáně člověka, na jejímž vzniku se podílí celá řada faktorů, včetně onkogenů z rodiny Ras. Mutace v této rodině genů navíc přispívají až k 30 % všech lidských malignit. Přímé ovlivnění Ras onkogenů však zatím není zcela úspěšné a je třeba hledat vhodné alternativy. Modelový organismus, na němž můžeme pak studovat a zkoušet dané alternativy, představuje Drosophila melanogaster, kterého recentně vědecká komunita začala opět více využívat. Význam a výhody tohoto drobného hmyzu spočívá zejména v jeho vysoké homologii s lidským genomem, konzervovanosti genů a signálních drah, které hrají významnou roli v rozvoji malignit.
V rámci projektu bude právě tento významný modelový organismus využit pro lepší charakterizací konkrétních Ras indukovaných malignit. Současně se bude projekt věnovat i studiu imunitního systému D. melanogaster ve vztahu k malignitám. Sekundárně bude projekt zaměřen i na sledování efektivity inhibitorů HIF-1A na D. melanogaster, u kterých byl indukován rakovinný fenotyp expresí onkogenu z rodiny Ras (konkrétně leukemie a rakovina slinných žláz).
Získané informace přinesou lepší přehled o mechanismech podílejících se na vzniku, rozvoji a udržení Ras indukovaných malignit na modelovém organismu s potenciálním přesahem i na lidský systém. Tyto informace tak mají potenciál pomoci při tvorbě a hledání vhodných možností léčby těchto závažných onemocnění.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info