Project information

Project information
The effect of metal nanoparticles on lung tissues and cellular processes contributing to to their efflux from these tissues

Project Identification
GA24-10051S
Project Period
1/2024 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Analytical Chemistry of the ASCR, v. v. i.
Institute of Animal Physiology and Genetics of thr ASCR, v. v. i.

Navrhovaný projekt je z oblasti toxikologie, navazuje na náš předchozí výzkum, a cílí na odhalení efektů nanočástic těžkých kovů na živý organismus. Konkrétně bude v projektu studován „metabolismus“ nanočástic oxidů těžkých kovů (PbO a CdO) v různých buněčných typech plic. Budou studovány mechanismy vstupu nanočástic těžkých kovů do buněk plic, jejich osud v těchto buňkách, a také mechanismy, kterými mohou být tyto částice z buněk eliminovány. Všechny tyto procesy budou studovány paralelně ve dvou systémech: in vivo na živých myších, které budou vystaveny nanočásticím v celotělové inhalační komoře a také ex vivo na modelových normálních i nádorových lidských plicních buňkách. Metodicky bude projekt využívat pokročilé mikroskopické a molekulárně biologické techniky, včetně technik rekombinantní DNA.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info