Project information
Use of whole-exome/whole-genome sequencing to search for genetic causes of rare diseases in children with undiagnosed conditions (SWANKIDS)

Project Identification
MUNI/A/1591/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Vzácná onemocnění (dále jen VO) jsou klinicky heterogenní převážně dědičně podmíněná, multisystémová onemocnění s velmi nízkým výskytem (prevalencí) v obecné populaci, která mají dopad na kvalitu života a sociální začlenění pacientů, popř. ohrožují jeho život. Onemocnění je definováni jako vzácné, pokud postihuje méně než 1 osobu z každých 2 000. Závažnost VO spočívá v tom, že existuje více než 8000 různých VO, takže souhrnný počet pacientů není zanedbatelný, a to i přes nízkou prevalenci jednotlivých klinických jednotek.
Rozpoznání a terapie VO se opírá o pochopení genetických a molekulárně biologických mechanismů těchto onemocnění.
Lidský genom obsahuje přibližně 3,2 miliardy párů bází, z nichž exom, tvořící asi 1% genomu, zahrnuje kolem 20 tisíc genů. Právě exom je klíčový pro kódování proteinů a ve většině případů (cca 85%) je zdrojem patogenních variant. Moderní genetické metody, jako je celoexomové (WES) a ev. v indikovaných případech celogenomové (WGS) sekvenování, představují základní nástroje pro diagnostiku VO.
V rámci našeho výzkumného projektu se soustředíme na identifikaci genetických příčin VO u dětských pacientů, s primárním zaměřením na WES. WGS bude proto prováděno pouze ve vybraných případech s negativním výsledkem WES, případně suspekci na množstevní a chromozomální změny, které nejsou pomocí WES detekovatelné.
Tento postup nám umožňuje zefektivnit diagnostický proces a přispívá k lepšímu pochopení a léčbě vzácných genetických onemocnění v dětském věku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info