Project information
incluSivE cliNical trialS: traIning and educaTion to increase Involvement of under-SErved groups (SENSITISE)

Investor logo
Project Identification
2023-1-IE02-KA220-HED-000159532
Project Period
12/2023 - 11/2026
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University of Aberdeen
University College Cork
European Clinical Research Infrastructures Netwo

Nosnou myšlenkou projektu SENSITISE je existence tzv. nedostatečně zastoupených skupin (under-served population) v klinických studiích a odtud vyplývající problematická přenositelnost výsledků do populací, které nebyly ve studii zastoupeny, případně i nedůvěra těchto populací ve výsledky klinického výzkumu. Takové skupiny mohou být definovány pomocí věku (pacienti >65 let, <18 let), přítomnosti komorbidit (polymorbidní, polypragmatičtí pacienti), přítomnosti zdravotního postižení (mentální, fyzické, duševní, smyslové, či kombinované) a/nebo kognitivního deficitu; hlediskem může být i socioekonomický status subjektů (sociálně či ekonomicky znevýhodnění, pracující na plný úvazek), místo bydliště (lidé žijící na venkově), případně i sexuální orientace; dalším příkladem obvykle do studií nezahrnované populace jsou těhotné a kojící ženy.
Problematika nedostatečně zastoupených skupin je vnímána globálně a v návaznosti na to bylo publikováno několik výzev ke zlepšení této situace (zlepšení jejich participace ve studiích) a prací podtrhujících trénink a vzdělávání jako nástroje k podpoře inkluzivity.
Plánování, příprava a organizace klinických studií jsou vysoce komplexní činnosti a vyžadují odpovídající vzdělávání pro zapojené osoby. Nicméně počet studijních programů nabízejících formální trénink v této oblasti je minimální (v EU byl identifikován jeden magisterský program nabízený hlavním řešitelem projektu SENSITISE – University College Cork, Irsko; a dále několik jednotek programů ve Velké Británii) a vzdělávání věnované inkluzivitě v klinických hodnoceních aktuálně zcela chybí.
Cílem projektu SENSITISE je vytvořit kurz zaplňující výše zmíněnou mezeru v kurikulu. Cílovou skupinou jsou pregraduální studenti biomedicínských oborů, osoby zapojené do návrhu a realizace klinických studií, ale i osoby zabývající se výzkumem a teorií klinických studií a zástupci pacientských organizací.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info