Project information

Project information
Development and support of Research Activities of the Doctoral Study program "Private Law and Civil Procedural Law" I

Projekt se v rámci rozvoje doktorského studijního programu „Soukromé právo a civilní právo procesní“ zaměří na současné výzvy a problémy spojené s legislativním a judikatorním vývojem v oblasti občanského práva a obchodního práva, včetně rodinného práva, kolizního práva, procesního práva a insolvenčního práva, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak i v kontextu právního prostředí EU.
Výzkumníci budou zkoumat dopady nejnovějších legislativních změn a soudních rozhodnutí na právní praxi v oblasti soukromého práva a civilního práva procesního, s cílem identifikovat možné mezery v právní úpravě a interpretační aplikační problémy v soudní praxi. Zvláštní pozornost bude věnována též srovnání přístupů napříč různými jurisdikcemi, přičemž výzkum bude koncipován tak, aby nabídl konkrétní návrhy na řešení identifikovaných právních problémů v právní a judikatorní, potažmo legislativní, praxi.
V dané souvislosti bude též zkoumána judikatura příslušných soudů, včetně zahraničních a unijních s ohledem na jejich vliv na aplikaci práva v daných oblastech, a to s cílem posílit komparativní a průřezový charakter výzkumu. Výsledky projektu budou sloužit jako východisko pro disertační projekty doktorandů, umožní jim věnovat se aktuálním a relevantním otázkám právní praxe, a posílí tak jejich odborný růst a uplatnění v akademické sféře i mimo ni.
Tímto způsobem projekt a jeho výstupy budou, v souladu s výzkumnou strategií fakulty, zaměřeny na klíčové oblasti soukromého a procesního práva, jež jsou stěžejními pro daný doktorský studijní program.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info