Project information
The Relations Between the Structure and Thermodynamic Properties of the Transition Metals Based Systems with Carbon and/or Nitrogen

Investor logo
Project Identification
GA106/94/0307
Project Period
1/1994 - 1/1996
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Materials Physics of the ASCR, v. v. i.

Navrhovaný projekt je zaměřen na teoretické a experimentální studium chování precipitujících fází (zejména karbidů a nitridů) v ternárních, eventuálně vícesložkových soustavách na bázi přechodových kovů s uhlíkem nebo dusíkem. Budou teoreticky počítány fázové diagramy soustav typu M1-M2-X (Mi = Ti, V, Nb, Cr, Mn, Ni:, X= N,C) na základě vlastních i literárních teoretických a experimentálních výsledků. Experimenty budou zaměřeny na verifikaci teoretických výsledků pro tři základní skupiny materiálů: soustavy Ti-M-X s V nebo Nb, soustavy Ni-Al-M-C s Cr, Ti nebo Mo jako dalším prvkem a soustavy Fe-Cr-Mn-N. Tyto experimenty budou prováděny v těsné spolupráci se zahraničními pracovišti. Pro vyhodnocení bude použito postupů analytické elektronové mikroskopie a RTG difrakční analýzy. Hlavním cílem projektu je predikce precipitačního chování (vznik smíšených nebo jednoduchých karbidů či nitridů a jejich složení).

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info