Project information

Project information
Composition, provenance, and diagenesis of sediments of the marginal part of the Magura Flysch in Hostýn Uplands

Investor logo
Project Identification
GA205/96/0934
Project Period
1/1996 - 1/1997
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Czech Geological Survey

Cílem výzkumných prací jsou geochemická, mineralogická a petrofyzikální studia sedimentů magurského flyše v oblasti Hostýnských vrchů. Výsledkem budou poznatky podložené novými údaji o složení zdrojových oblastí sedimentů, tektonické aktivitě v průběhu sedimentace a po sedimentaci, o postupném pohřbívání sedimentů a o stupni jejich kompakce a diageneze. Ze získaných výsledků bude odvozena oderodová mocnost flyšových sedimentů. Navrhované práce vycházejí především z již ukončených laboratorních analýz a stanovení fyzikálních veličin a budou doplněny o měření magnetické anizotropie sedimentů pro účely zjištění stupně kompakce a ev. tektonického postižení. Dále plánujeme provedení některých speciálních mineralogických analýz, především na mikrosondě. Hlavním cílem grantu je sestavení interdisciplinárního pracovního kolektivu a regionální syntéza dat, získaných různými metodami na různých pracovištích a následné srovnání výsledků z jiných oblastí Západních Karpat a z dalších rozsáhlých regionálně-geologických oblastí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info