Publication details

Hustota stáda ovlivňuje severo-jižní alignment dobytka.

Title in English Density of herd impacts North-South alignment of cattle.
Authors

SLABÝ Pavel TOMANOVÁ Kateřina VÁLKOVÁ Tereza KARAS Jakub BARTOŠ Přemysl NETUŠIL Radek VÁCHA Martin

Year of publication 2013
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Severo-jižní alignment, tedy spontánní zaujímání orientace osy těla rovnoběžně se směrem magnetického pole Země, je chování, které je popisováno u stále rostoucího počtu živočišných druhů. Zatím největší diskusi vyvolala otázka alignmentu u skotu domácího. Cílem naší práce bylo především fenomén severojižního alignmentu nezávisle ověřit. V zaslepeném pokusu jsme pomocí satelitních snímků vyhodnocovali pozice krav na pastvinách. Výsledky potvrdily převládající severojižní orientaci, a to jak při hodnocení všech jedinců sloučených ze všech stád (n=2235, p<0,01, u=179/359), tak při hodnocení průměrných orientací jednotlivých stád (n=74, p=0,005, u=5/185). Při sledování a vyhodnocování snímků jsme si všimli na první pohled patrného rozdílu v hustotách stád. Chtěli jsme proto ověřit naši hypotézu, že faktorem, který by mohl alignment ovlivnit, je právě hustota stáda. Z našich dat vyplývá, že alignment celých stád je u rozvolněných výraznější (n=24, p=0,005, u=179/359) než u hustých (n=24, p=0,710, u=41/221). Podobně i analýza jedinců z rozvolněných stád ukázala významný alignment (n=749, p<0,01, u=179/359) oproti jedincům z hustých stád, kteří orientováni nebyli (n=564, p=0,446, u=40/220). Naše data ukazují, že severo-jižní alignment je reprodukovatelným výsledkem. Dále naznačují, že vzájemné interakce zvířat a stádní prvky chování v hustých skupinách spíše potlačují efekt severojižního alignmentu. Je možné, že v hustších stádech může převažovat například vliv vedoucího jedince a roli při orientaci jednotlivců pak hrají spíše jejich vzájemné vztahy a kontakty. Alignment by tak mohl být alternativním projevem individuálního chování v situacích omezeného vlivu a přítomnosti ostatních jedinců. I když je z řady nepřímých důkazů pravděpodobné, že severojižní alignment je založen právě na magnetorecepci, tuto hypotézu naše práce netestovala.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info