Publication details

Molekulární mechanismy metastazování u low-grade karcinomů prsu: Od proteomického profilování k funkční charakterizaci

Authors

BOUCHAL Pavel DVOŘÁKOVÁ Monika ROUMELIOTIS Theodoros STRUHÁROVÁ Iva BUDINSKÁ Eva BORTLÍČEK Zbyněk LENČO Juraj GARBIS Spiros D. NENUTIL Rudolf VOJTĚŠEK Bořivoj

Year of publication 2012
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description V první fázi projektu jsme se zaměřili na vyhledávání prometastatických cílů v souboru 96 charakterizovaných nádorů prsu zahrnujícího stratifikaci vzorků podle grade, exprese hormonálních receptorů a stavu lymfatických uzlin. Primární proteomická studie byla založena na metodice zahrnující štěpení komplexních lyzátů trypsinem, značení peptidů isobarickými značkami (iTRAQ), separaci peptidů dvourozměrnou kapalinovou chromatografií a identifikaci a kvantifikaci proteinů na bázi vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie (iTRAQ-2DLC-MS/MS). Soubor 95 vybraných genů pak byl profilován na transkriptové úrovni. Statistika zahrnující Spearmanovu korelaci odhalila dva klastry související se stavem lymfatických uzlin u low garde karcinomů. Sada proteinů, změny jejichž exprese byly potvrzeny na proteinové i transkriptové úrpovni, byla dále validována pomocí imunohostochemie. Naše výsledky potvrzují, že molekulární mechanismy metastazování u low-grade karcinomů prsu zahrnují aktivaci proteolýzy, NF-kappaB dráhy, změny v cytoskeletálních a adhezních proteinech a liší se od mechanismů u high-grade karcinomů. V další fázi výzkumného programu se zaměřujeme na funkční charakterizaci identifikovaných proteinů zejména ve vztahu k buněčné migraci. Exprese cytoskeletálního aktin vážícího souboru transgelinu byla umlčena v buněčné linii BT549 pomocí siRNA, což výrazně snížilo migrační vlastnosti buněk. Analýza protein-protein interakcí pomocí proteomického přístupu odhalila cathepsin D, marker špatné prognózy u karcinomu prsu, jako jeden ze silných interakčních partnerů transgelinu. Rovněž byla studována role methylace promotoru v regulaci genové exprese transgelinu. Zjištěné výsledky poukazují na významnou úlohu transgelinu v metastazování nádorů karcinomu prsu. Práce byla podporována projektem Grantové agentury České republiky č. P304/10/0868 a Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky (RECAMO, CZ.1.05/2.1.00/03.0101).
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info