Publication details

Úloha proteinu c-Myb v biologii nádorových buněk kolorekta: nové možnosti boje s nádory rezistentními k chemoterapii?

Investor logo
Investor logo
Authors

PEKARČÍKOVÁ Lucie KNOPFOVÁ Lucia ŠMARDA Jan

Year of publication 2014
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Zvýšená hladina proteinu c-Myb v kolorektálních karcinomech (CRC) je spojována se špatnou prognózou pacientů. Cílem naší studie bylo objasnit roli proteinu c-Myb v kontrole přežívání/smrti buněk kolorektálního karcinomu po vystavení cytotoxickým látkám. Prokázali jsme, že buňky CRC s vyšší hladinou proteinu c-Myb se vyznačují statisticky významně vyšší rezistencí k cytotoxickým látkám, nižší citlivostí k depolarizaci mitochondriální membrány a vyšší hladinou reaktivních kyslíkových radikálů (ROS) v porovnání s kontrolními buňkami. Zjistili jsme, že hladina c-Myb je přímo úměrná expresi/aktivitě kináz p38 a JNK/cJun. Užitím specifických siRNA a farmakologickou inhibicí jsme identifikovali ? izoformu kinázy p38 (MAPK13) jako klíčovou molekulu ve zprostředkování zvýšené rezistence buněk k cytotoxickým látkám. Popsali jsme nové funkční spojení c-Myb/MAPKp38? v kontrole oxidativního stresu indukující chemorezistenci buněk CRC.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info