Publication details

Postoje českých a slovenských studentů ekonomicky zaměřených VŠ k Evropské unii (komparativní výzkum)

Title in English Attitudes of Czech and Slovak Students of Economy Oriented Univesrsities to the European Union (Comparative study)
Authors

LUKÁŠOVÁ Růžena FRANKOVÁ Emilie ONDERUFOVÁ VOĹANSKÁ Zuzana

Year of publication 2015
Type Article in Periodical
Magazine / Source Trendy ekonomiky a managementu
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Field Management and administrative
Keywords Natinal Identity; attitudes to European Union; university students
Description Současní studenti českých a slovenských vysokých škol prožili většinu svého života v samostatné České/Slovenské republice, v nových politických, ekonomických a technologických podmínkách a v podstatně vyšším kontaktu s příslušníky jiných kultur než předchozí generace. To mohlo ovlivnit jejich sebeidentifikaci, národní cítění i postoje k EU. Empirických poznatků o tom, zda tomu tak skutečně je, je v současnosti minimum. Účelem výzkumu bylo přispět k odstranění zmíněného deficitu v poznání a poskytnout východisko pro další, extenzivnější výzkumy. Výzkum byl proveden na souboru 134 českých a 119 slovenských studentů ekonomicky orientovaných vysokých škol. Ke sběru výzkumných dat byl použit písemný dotazník, jehož prostřednictvím byla získána data kvantitativního i kvalitativního charakteru. Výsledky byly zpracovány zvlášť pro český a slovenský soubor a následně porovnány. Cílem výzkumu bylo: · zjistit, jaká je míra hrdosti mladých Čechů a Slováků – studentů ekonomicky zaměřených VŠ - na svůj národ a jaká je míra jejich identifikace se svou zemí · zjistit, jaké jsou názory mladých Čechů a Slováků na vstup své země do EU a co do budoucna od členství v EU očekávají · porovnat odpovědi českých a slovenských respondentů a identifikovat rozdíly v jejich cítění a postojích vůči EU. Celkově výzkum naznačil, že postoje studentů zkoumaných ekonomicky orientovaných fakult vůči členství v EU souvisejí na jedné straně s vnímáním ekonomických přínosů a přínosů pro osobní rozvoj a uplatnění na trhu práce, na druhé straně pak s prožíváním osobní identity utvářené v kontextu historického vývoje dané země. Nejde tedy pouze o výsledek racionální kalkulace – i u generace mladých, ekonomicky vzdělaných lidí, kteří vyrůstali v nových podmínkách, se uplatňuje emocionální cítění spojené s prožíváním jejich národní identity.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info