Publication details

Dynamika revitalizovaného podhorského potoku Hučina (NP Šumava)

Title in English Dynamics of revitalized mountain stream Hučina (NP Šumava)
Authors

RÁDKOVÁ Vanda BOJKOVÁ Jindřiška VRBA Jaroslav SOLDÁN Tomáš POLÁŠKOVÁ Vendula HUBÁČKOVÁ Lenka

Year of publication 2015
Type Conference abstract
Citation
Description Potok Hučina blízko Stožce na Šumavě byl regulován již v 19. století, kdy bylo koryto přeloženo, narovnáno a zahloubeno. V roce 2013 byla provedena revitalizace 1,2 km dlouhého úseku potoka, který byl navrácen zpět do původní trasy koryta, byly vytvořeny meandry a úsek byl ponechán přirozenému vývoji. Proces kolonizace revitalizovaného úseku vodními bezobratlými je sledován od počátku projektu a sukcese bude studována po dobu pěti let. Vzorky jsou odebírány čtyřikrát ročně v hlavních mesohabitatech (peřej, proud, tůň) tří různých úseků revitalizace. Dále jsou sledovány hlavní fyzikální a chemické parametry. Referenční vzorky jsou odebírány v zachovalém úseku Hučiny nad revitalizací a ve Studené Vltavě pod ústím Hučiny. Již v prvním roce jsme v revitalizovaných úsecích zaznamenali 21 315 jedinců ze 131 taxonů jepic, pošvatek, chrostíků a dvoukřídlých. Nové koryto bylo ihned osidlováno a již na začátku roku 2014 jsme zaznamenali vysoké abundance některých druhů, např. Baetis rhodani (Ephemeroptera), Leuctra digitata (Plecoptera), Heterotrissocladius marcidus (Chironomidae), a čeledi Limnephilidae (Trichoptera). Nebylo zaznamenáno 46 druhů nalezených v nejbližších vodních biotopech, především druhy preferující hrubší a/nebo stabilní substrát (např. z čeledí Heptageniidae, Ephemerellidae, Hydropsychidae). V budoucnu předpokládáme, že dojde k vytvoření stabilních společenstev, odlišných na jednotlivých mesohabitatech.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info