Publication details

Strukturní podmíněnost hlubokých svahových deformací v anizotropním prostředí flyšového pásma Vnějších Západních Karpat

Authors

OPÁLKA Filip BAROŇ Ivo MELICHAR Rostislav

Year of publication 2016
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Studie navazuje na předchozí práce (Baroň et al. 2004, 2005; Baroň a Kašperáková 2007), kde byla dopodrobna studována stavba a vývoj vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku. Kvůli nedostatku vhodných výchozů však nebyla blíže zpracována strukturní podmíněnost těchto deformací. S dnes dostupným digitálním modelem reliéfu 4. generace (DMR) z leteckého LIDARu z Geoportálu ČÚZK to však již možné je. V práci jsou zastoupeny antiklinálně a synklinálně uložené modelové lokality z račanské jednotky: Vaculov-Sedlo, Křížový vrch, Kopce a Kobylská. Lokality Kněhyně a Pustevny pak představují monoklinálně uložené vrstvy. Byla provedena analýza povrchu terénu pomocí nástrojů „hillshade“, „aspect“ a „slope“ a její vizuální interpretace různých zobrazení pomocí programů ArcMap a ArcScene. Získané informace o strukturní stavbě horninového podkladu se pak ověřily na dostupných výchozech pomocí klasických strukturně-geologických metod. Pomocí uvedeného přístupu se podařilo stanovit základní strukturní typy podmiňující hlubokou destabilizaci svahu v oblasti. Lokalita Vaculov-Sedlo představuje komplexní hlubokou svahovou deformaci, kde se střídá několik typů sesuvů – lze rozlišit suťová pole, zdvojené hřbet nad rotačními smykovými plochami, vytlačené elevace či sedimentační plochy. V porovnání s ostatními lokalitami se vyznačuje svou rozsáhlostí a komplikovaností a byl podmíněn synklinálně a brachysynklinálně uloženými vrstvami beovežského souvrství. Svahová deformace na Křížovém vrchu je rozsáhlým sesuvem, jehož akumulační část byla sesouváním rozvlečena do širokého okolí, výtlačné vrásy se tak vyskytují pouze v reliktech. Celá deformace je založena ve středně rytmickém flyši antiklinálně uložených ráztockých vrstev soláňského souvrství, kde se střídají jílovce s pískovci. Svahová deformace Kopce je svým typem porušení charakterizována jako hluboký konsekventní skalní sesuv tektonicky podmíněný a založený v antiklinálně uložených luhačovických vrstvách. Vzhledem k typu a mechanismu pohybu představuje unikátní druh v rámci dané oblasti Západních Karpat. Komplexní složená svahová deformace se smykovou bází rotačního charakteru na lokalitě Kobylská představuje velmi hluboký, pravděpodobně nejhlouběji založený skalní sesuv v račanské jednotce. Hlavním strukturním faktorem vzniku sesuvu je především silné tektonické porušení hornin, nízké pevnostní charakteristiky a přítomnost antiklinály. Mohutný vrstevní sesuv na lokalitě Pustevny je zapříčiněn pohybem monoklinálně uložených pískovců podél poloh jílovců a vrstevních ploch. V horním úseku deformace se nachází pseudokrasová jeskyně Cyrilka, v které jsou sledovány svahové pohyby pomocí terčového měřidla. Charakterově podobné území jako na lokalitě Pustevny se vyznačuje i masív Kněhyně monoklinální stavbou. Jsou charakteristické rozsáhlými skalními sesuvy, na jejichž odlučné plochy jsou navázány rozsedlinové pseudokrasové jeskyně a propasti. Rovněž i zde je nainstalováno terčové měřidlo.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info