Publication details

“OMICS” přístupy ve vyhledávání metastatických biomarkerů u nádorů prsu

Investor logo
Authors

BOUCHAL Pavel MARYÁŠ Josef DVOŘÁKOVÁ Monika FAKTOR Jakub PROCHÁZKOVÁ Iva VOJTĚŠEK Bořivoj NENUTIL Rudolf

Year of publication 2015
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Východiska: Nádory prsu jsou nejčastějším typem nádoru u žen. Současné diagnostické přístupy však stále vykazují nedokonalosti při určení rizika metastazování u subtypu luminal A, kdy malá část pacientek vykazuje v rozporu s teoretickou prognózou časné uzlinové metastáze. V našem projektu se snažíme identifikovat, validovat a charakterizovat specifické proteiny, mechanismy a metastatické molekulární portréty, které by byly použitelné v identifikaci pacientek s vyšším rizikem metastazování Materiál a metody: V první fázi projektu jsme se zaměřili na vyhledávání prometastatických cílů v souboru 96 charakterizovaných nádorů prsu zahrnujícího stratifikaci vzorků podle grade, exprese hormonálních receptorů a stavu lymfatických uzlin. Primární proteomická studie byla založena na metodice zahrnující štěpení komplexních lyzátů trypsinem, značení peptidů isobarickými značkami (iTRAQ), separaci peptidů dvourozměrnou kapalinovou chromatografií a identifikaci a kvantifikaci proteinů na bázi vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie (iTRAQ-2DLC-MS/MS). Soubor 95 vybraných genů pak byl profilován na transkriptové úrovni. Statistika zahrnující Spearmanovu korelaci odhalila dva klastry související se stavem lymfatických uzlin u low garde karcinomů. Sada proteinů, změny jejichž exprese byly potvrzeny na proteinové i transkriptové úrovni, byla dále validována pomocí imunohistochemie.. Výsledky: Kombinovaný přístup na bázi proteomiky a transkriptomiky ukázal statisticky významné zvýšení proteinových resp. transkriptových hladin panelu 9 genových produktů u metastazujících low-grade nádorů prsu ve srovnání s nemetastazujícími. Statistika zahrnující Spearmanovu korelaci odhalila dva klastry související se stavem lymfatických uzlin u low grade karcinomů. Exprese genů byla úspěšně validována na nezávislém setu nádorů luminal A (N=343) pro CPB1 (p=0.00155), PDLIM2 (p=0.02027) a RELA (p=0.00015), na dalším nezávislém souboru (N=1678) byla získána statisticky významná data ve vztahu k přežití pacientů. Závěr: Naše výsledky ukazují, že molekulární mechanismy metastazování u low-grade karcinomů prsu zahrnují aktivaci proteolýzy, NF-?B dráhy, změny v cytoskeletálních a adhezních proteinech a liší se od mechanismů známých u high-grade karcinomů. Práce byla podpořena Grantovou agenturou ČR (projekt č. 14-19250S), Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky (OP VaVpI - RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101), státním rozpočtem České republiky (LO1413) a MZ ČR - RVO (MOÚ, 00209805).
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info