Publication details

Exkretované/sekretované produkty entomopatogenních hlístic a jejich vliv na imunitu hmyzu

Investor logo
Title in English Excreted/secreted products of entomopathogenic nematodes and their effect on insect immunity
Authors

ELIÁŠ Sara DOBEŠ Pavel HYRŠL Pavel TOUBARRO TIAGO Duarte Nuno SIMOES Nelson

Year of publication 2018
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Entomopatogenní hlístice (EPN) jsou přirození parazité hmyzu. Mezi jejich významné zástupce patří rody Heterorhabditis a Steinernema. Při boji proti imunitnímu systému hmyzu využívají hlístice kromě svých symbiotických bakterií také exkretované/sekretované produkty (ESP). Funkce zmíněných ESP byla detailně zkoumána v této studii – konkrétně jejich vliv na fenoloxidázovou aktivitu (PO), koagulaci a antimikrobiální aktivitu v hemolymfě zavíječe voskového, Galleria mellonella. Směsný vzorek ESP byl postupně dělen na jednotlivé frakce s cílem najít konkrétní aktivní složky interagující s imunitním systémem hmyzu. Testovány byly dva izoláty druhu Heterorhabditis bacteriophora, u kterého nebyly ESP dosud popsány, a jeden izolát druhu Steinernema carpocapsae, u kterého byly již dříve ESP částečně charakterizovány. Produkce ESP se velmi liší v čase, prvním krokem tedy bylo najít vhodné stáří hlístic, které po aktivaci hmyzím hostitelem produkují ESP s biologickou aktivitou. Nejprve byl testován vliv na PO, při čemž u jednoho izolátu H. bacteriophora byly aktivní ESP přítomné ve stáří 14 a 22, u druhého 22 dní a u S. carpocapsae to bylo 33 dní; dále se tedy pracovalo se směsmi ESP získanými právě z těchto vzorků. Byla provedena purifikace na základě náboje (Hitrap Q) a u pozitivních vzorků ještě podle molekulové hmotnosti (Superdex 75). Ze směsi ESP byly tedy identifikovány a částečně charakterizovány frakce, které inhibují PO, antimikrobiální aktivitu a koagulaci hostitele. Potenciální využití výsledků o patogenitě hlístic je v biologickém boji s hmyzími škůdci. Tato práce byla podpořena grantem GAČR 17 - 03253S.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info