Publication details

Porucha regulace krevního tlaku u pacientů s poraněním míchy

Authors

SVAČINOVÁ Jana ONDRUŠOVÁ Katarína JAVORKA Michal

Year of publication 2018
Type Conference abstract
Citation
Description Úvod. Pacienti s poraněním míchy (SCI) mají porušenou regulaci krevního tlaku (TK). To je způsobené porušením míšních sympatických nervových drah a tedy i cévní větve baroreflexu. Parasympatická regulace srdce zůstává anatomicky nedotčená. To vede k hypotenzi v klidu a zvláště během ortostázy. Ovšem i funkce srdeční větve baroreflexu může být porušena. K ortostatické hypotenzi (OH) u SCI přispívá také snížené plnění srdce způsobené poruchou mechanismů žilního návratu. Metodika. Bylo vyšetřeno 9 pacientů s hrudní (ThSCI), 13 s krční míšní lézí (CSCI) a k nim 13 věkově (20 – 35 let) odpovídajících kontrol (Kon). Všem byl kontinuálně měřen TK vsedě a během vertikalizace. U 10 CSCI byla navíc provedena vertikalizace za použití kompresních punčoch sloužících k prevenci žilní stáze. Z TK byly odečteny sekvence systolického (STK), diastolického (DTK) a pulzového (PTK) TK a srdečních intervalů (SI). Z STK a SI pak byly spočítány parametry funkce srdeční větve baroreflexu: citlivost baroreflexu (BRS; změna SI vyvolaná změnou STK) a koherence (Coh; parametr synchronizace mezi STK a SI). CSCI byli dotazováni, zda jim kompresní pomůcky subjektivně pomohly ve snášení příznaků OH. Výsledky. BRS a koherence se mezi skupinami nelišily vsedě, ale vertikalizace způsobila pokles BRS u CSCI a nárůst Coh u Kon a ThSCI. Ve výsledku tedy měli CSCI oproti zbylým dvěma skupinám nižší BRS a Coh. Použití kompresních pomůcek u CSCI vedlo k vyššímu BRS a Coh v porovnání s vertikalizací bez pomůcek. SI se zkrátily u všech, ale pokles STK a PTK byl nejsignifikantnější u CSCI. Kompresní pomůcky však pokles STK a PTK zmírnily. Polovina CSCI potvrdila zlepšení příznaků OH při použití kompresních pomůcek, druhá polovina nepocítila příznaky OH vůbec. Závěr. Porucha regulace TK je nejzávažnější u CSCI, ale projevuje se jen během vertikalizace. Použití kompresních pomůcek zlepšilo žilní návrat u CSCI a tedy PTK, dopomohlo tak ke zmírnění OH a jeho příznaků u poloviny CSCI. Předpokládáme, že změny BRS jsou dané nelineárním vztahem SI-STK, ne poruchou funkce baroreflexu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info