Publication details

Blansko, k.ú Hořice, okr. Blansko. Středověk. Zaniklá ves Jedle

Title in English Deserted medieval village Jedle. Hořice, distr. Blansko, South Moravia
Authors

CULEK Martin UNGER Josef

Year of publication 2019
Type Article in Periodical
Magazine / Source Přehled výkumů. Open Access Journal
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Keywords deserted medieval village; pottery findings; iron spurs; 13th - 16th Century;
Description Na základě map analýz reliéfu 5G na Geoportálu ČÚZK a ověřovacího průzkumu byl v místech očekávané zaniklé vsi proveden v říjnu roku 2018 terénní průzkum spojený s detektorovým průzkumem a vzorkováním. Lokalita zaniklé vsi se nachází na plochém zdviženém povrchu tzv. Hořické hrásti, zvedající se nad západním okrajem okresního města Blanska. Dnes je celá oblast souvisle kryta lesem. Lokalitu poprvé zmiňuje Jiří Doležel (1985), zjistil terénní pozůstatky zaniklé vsi a nalezl zlomky keramiky datovatelné do první poloviny 13. až závěru 15. stol. Nepodařilo se ale ztotožnit ves s některou z 6 zaniklých vsí známých v oblasti z písemných pramenů. Ves byla poměrně velká, měla 13 usedlostí, přičemž polovina patřila olomouckému biskupu. V písemných pramenech se ves Jedle jako existující uvádí v letech 1373 a 1461. Jako pustá se ves Jedle uvádí při blanenském panství poprvé r. 1554, naposledy 1696. Zanikla zřejmě v důsledku česko-uherských válek kol. r. 1470. Po r. 1787 mizí i jméno luční trati "Jedle". Po důkladném rozboru řady písemných pramenů se podařilo vyvodit, že námi zkoumaná lokalita je totožná se zaniklou středověkou vsí Jedle. Při terénním průzkumu lokality s pozůstatky zaniklé vsi se podařilo získat archeologický materiál svědčící o osídlení místa od 20. let 13. až počátku 15. stol. V materiálu dominovaly velké střepy, některé zdobené radélkem, detektorem byly nalezeny dvoje středověké ostruhy a části nářadí. Bohatství nálezů a zachovalost lokality ji předurčuje pro další výzkum i vzdělávací účely.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info