Publication details

Pobytové akce se studenty: ochota a připravenost k participaci akademických pracovníků

Authors

BLAŽKOVÁ Martina MACKŮ Richard

Year of publication 2019
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description ÚVOD: Adaptační a seznamovací kurzy, projektové dny a jiné extra-kurikulární aktivity se stále častěji objevují v akreditovaných studijních programech nejrůznějšího zaměření. Jedná se o vícedenní pobytové akce s různou mírou intenzity a s různou proporcí času věnovaného oficiálním programovým aktivitám a volnočasovým činnostem. Charakter těchto akcí s sebou nese požadavek účasti studentů i akademických pracovníků – vysokoškolských učitelů. CÍLE: Příspěvek upozorňuje nejen na silné a slabé stránky samotných vícedenních akcí, ale především upozorňuje na nenaplněnou potřebu neformálního setkání studentů a vyučujících během těchto akcí. HLAVNÍ ČÁST: Na základě uskutečněného dotazování (akademickým pracovníkům byl předložen dotazník sestávající se z pěti otevřených otázek) mezi akademickými pracovníky dvou fakult Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je diskutována míra ochoty a připravenosti akademických pracovníků k účasti na zmíněných akcích i k neformálnímu setkání se studenty v době jejich volného času. Akademičtí pracovníci svou účast na vícedenních akcích nejčastěji zdůvodňují přínosy, které z účasti plynou pro obě skupiny zúčastněných, tzn. méně formální prostředí umožňující lepší vzájemné poznání, možnost navázat vztah, naladit se a na to pak navázat ve výuce. Důvodem neúčasti jsou charakterové vlastnosti akademických pracovníků jako introverze, zdravotní důvody, či časová vytíženost. ZÁVĚR: Uvedená zjištění umožňují hlouběji nahlédnout motivaci akademických pracovníků k účasti na vícedenních akcích, které mají potenciál nabídnout jak vysokoškolským učitelům, tak studentům otevřenější prostředí. Toto neformální prostředí nabízí prostor pro odbourání svázanosti vysokoškolského prostředí. Právě otevření klimatu vysokoškolské instituce tak má šanci motivovat studenty. Pro hlubší pochopení a uchopení role vysokoškolského pedagoga v prostředí extra-kurikulárních aktivit by bylo žádoucí zjištění doplnit o pohled studentů. Tento příspěvek však alespoň otevírá diskuzi nad otázkou přesahu působení akademického pracovníků v této rovině.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info