Publication details

Vliv faktorů prostředí a prostorového uspořádání na diverzitu lesních plžů na jemné prostorové škále

Title in English The effect of environmental and spatial factors on the diversity of forest snails at a small spatial scale
Authors

ŠPÁNIKOVÁ Šárka HORSÁK Michal

Year of publication 2019
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Prostorové rozmístění organizmů může být řízeno několika obecnými mechanizmy utváření lokálních společenstev, z nichž dva představují hraniční případy určitého kontinua. Jedním z nich je dominující vliv podmínek prostředí, ve kterých jsou dané druhy schopné přežívat a prosperovat (tzv. species sorting). Opačným případem je situace, kdy všechny druhy společenstva mají teoreticky totožné ekologické nároky a o jejich rozmístění rozhodují jejich disperzní schopnosti (tzv. neutrální model). Suchozemští plži jsou skupinou organismů, která velmi dobře odpovídá na podmínky prostředí, a zároveň mají díky tělesným dispozicím a migračním bariérám značně limitovanou disperzní schopnost, tudíž jsou často odkázáni na pasivní možnosti transportu. Není známo mnoho studií, které by se zabývaly těmito dvěma mechanismy na jemné prostorové škále, a proto jsem se rozhodla touto problematikou zabývat ve své práci. Výzkum probíhal na trvalé vzorkovací ploše v dubohabřině na okraji Moravského krasu. Zde byl na společenstvu lesních plžů srovnáván vliv proměnných prostředí a prostorového uspořádání. Z této studie je tedy patrné, že variabilitu plžů ovlivňují faktory prostředí i na jemné škále, ale díky výsledkům rozkladu variance můžeme usuzovat, že jsou do jisté míry prostorově uspořádané. Nicméně část variability byla vysvětlena pouze prostorovým uspořádáním, proto je možné uvažovat o vlivu disperzní schopnosti plžů, což se nejvíce projevilo na prostorově nejvzdálenějších vzorcích.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info