Publication details

Stanovení hladiny psychofarmak metodou suché krevní skvrny- proveditelné v reálné praxi?

Title in English Determination of psychoactive drugs in dried blood spots- is it feasible in clinical practice?
Authors

JUŘICA Jan PELCOVÁ Marta

Year of publication 2021
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Úvod: Pokročilé analytické metody dnes jsou velmi specifické, citlivé a umožňují stanovit látky ve velmi nízkých koncentracích v nejrůznějších biologických matricích. Již delší dobu se jeví jako atraktivní aplikace těchto metod stanovení hladin léčiv v suché krevní skvrně. Praktickou proveditelnost však limituje řada faktorů (nízký objem vzorku (30-50 µl), vliv matrice (hematokrit, hemoglobin, erytrocyty). Podobně i interpretaci znesnadňuje nejasný vztah mezi koncentrací v kapilární krvi a koncentrací v plazmě. Metody: Provedli jsme optimalizaci analytických metod pro stanovení olanzapinu a jeho metabolitu desmethylolanzapinu (HPLC-UV= metoda A, HPLC-MS=metoda B). Vzorky lidské plazmy s přídavkem standardů byly extrahovány jednostupňovou extrakcí organickým rozpouštědlem, které bylo následně odpařeno proudem dusíku. Odparek byl rozpuštěn v mobilní fázi a dávkován do HPLC systému. Analyty byly separovány na reverzněfázové C18 koloně s částicemi s pevným jádrem a detekovány UV detekcí (metoda A), a pomocí hmotnostní spektrometrie (metoda B). Výsledky a diskuze: Byly vyvinuty 2 metody pro stanovení olanzapinu a jeho demethylovaného metabolitu v plazmě. Obě metody jsou použitelné pro klasické stanovení v plazmě, avšak pro stanovení léčiv v suché krevní skvrně, kde je množství biologického materiálu o řád nižší je metoda s UV detekcí nepoužitelná a metoda s detekcí hmotnostní spektrometrií je obtížně použitelná a metodu bude nutné dále modifikovat.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info