Publication details

Protistátní trestné činy včera a dnes

Title in English Crimes against the state yesterday and today
Authors

TAUCHEN Jaromír

Year of publication 2021
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Attached files
Description Tento sborník představuje výstup z konference „Protistátní trestné činy včera a dnes“, která se konala 15. října 2021 na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Přípravy této konference byly značně ovlivněny pandemií COVID-19 a do poslední chvíle nebylo zcela jasné, zda se bude moci uskutečnit prezenčním způsobem, jak tomu bylo ještě donedávna zvykem. Okolnosti tomu však přály a konference se mohla konat prezenčně v plánovaném termínu, za což patří dík jejím účastníkům mnohdy pocházejícím i ze vzdálenějších českých a slovenských právnických fakult, kteří neváhali vážit svou cestu do Brna. Zároveň byly využity i nové technické možnosti připojení některých účastníků na dálku, což bezpochyby umožnilo rozšířit okruh zájemců o danou problematiku, kteří by se jinak do Brna nedostali. V současné situaci je tedy nutné hledat i pozitiva a využít zkušeností, které jsme získali v předcházejících třech semestrech distanční výuky. Konference s přízviskem „včera a dnes“ byla v letošním roce opět organizována Katedrou dějin státu a práva a Katedrou trestního práva a navázala tak na sérii již několika společných – a podle ohlasů jejich účastníků velmi úspěšných – konferencí, které se na brněnské právnické fakultě konají pravidelně od roku 2013. Příspěvky ze všech těchto setkání byly publikovány a odborné i široké veřejnosti představeny v následujících kolektivních monografiích či konferenčních sbornících: SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN (eds.). Korupce – včera a dnes. Ostrava: Key Publishing, 2013, 224 s.; SCHELLE, Karel, Jaromír TAUCHEN a kol. Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava: Key Publishing, 2014, 448 s.; SCHELLE, Karel, Jaromír TAUCHEN a kol. Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. Ostrava: Key Publishing, 2015, 403 s.; VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN (eds.). Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 457 s. Stejně jako v minulosti, tak i v tomto případě byly příspěvky uspořádány do dvou částí: historickoprávní části a části věnované současné právní úpravě protistátních trestných činů v České republice a na Slovensku.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info