Publication details

Variabilita a změny zbarvení v populacích ještěrky obecné (Lacerta agilis) na dvou vybraných lokalitách Opavska

Authors

ŠKROBÁNEK Michal SMOLINSKÝ Radovan MARTÍNKOVÁ Natália

Year of publication 2022
Type Conference abstract
Citation
Description Ještěrka obecná, Lacerta agilis Linnaeus 1758, disponuje širokou škálou barevných forem. Kromě barevné variability forem, jsou zde patrné změny zbarvení měnící se v závislosti na věku, sezónnímu období, a pohlaví. Jestli, a jak tyto rozdíly ovlivňují míru predačního tlaku, nebo jestli do jejich vztahu vstupuje i faktor antropogenního zatížení, ale zůstává otázkou. Úroveň predačního tlaku jsme zjišťovali v závislosti na pohlaví, barevných formách, sezóně a lokalitě. Predační tlak jsme vyjádřili pomocí četnosti výskytu regenerátu u jedinců odchycených na dvou antropogenně rozdílně zatížených biotopech. Proměnné, extrahované z fotografického materiálu pomocí software TpsDig, jsme vyhodnotili pomocí metody vícenásobné regrese ve free-software R. Logistickou regresí jsme zjistili, že statisticky významná hodnota, pohlaví, předurčuje větší míru predačního tlaku samcům. Ostatní proměnné vyšly jako statisticky nevýznamné. Tato nevýznamnost v námi použitém modelu mohla být způsobena malým datasetem. Variabilita, kterou jsme objevili ve vztahu proměnných s mírou predace, však potvrzovala trendy souhlasné s našimi hypotézami. U barevných forem nebyl brán ohled na UV spektrum, což by mohlo ovlivnit výsledky. Vyšší počet regenerátů v průběhu sezóny se dá vysvětlit narůstající aktivitou gravidních samic. V případě faktoru antropogenního zatížení lze předpokládat, že vyšší predační tlak na méně zatížené lokalitě, je způsoben minimálním zásahem do přirozeného spektra predátorů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info