Publication details

Psychedelika v České republice přehled situace, zkušenosti a názory uživatelů a poskytovatelů péče

Authors

KOČÁROVÁ Rita KLOBUŠNÍKOVÁ Katarína KŇAŽEK Filip POSTRÁNECKÁ Zuzana BLÁHOVÁ Barbora HORÁK Miroslav PLEVKOVÁ Michaela CHOMYNOVÁ Pavla DLEŠTÍKOVÁ Tereza PROCHÁZKOVÁ Luisa CIVIŠOVÁ Dagmar ORLÍKOVÁ Barbora BÖHMOVÁ Klára

Year of publication 2022
Web Psychedelika v České republice
Description Tato publikace představuje komplexní úvod do problematiky a dosud první souhrnný přehled situace v oblasti fenoménu užívání psychedelik v České republice, shrnující výsledky výzkumného projektu Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek (dále též jako Národní psychedelický výzkum, NPV) realizovaného v letech 2019–2021 v Národním ústavu duševního zdraví. Cílem projektu bylo zmapovat užívání klasických a atypických psychedelik (vč. MDMA, ketaminu, psychoaktivního konopí aj.) v České republice, na základě výzkumných zjištění vyhodnotit potřebnost specializovaných služeb a vytvořit návrh doporučení pro politiku a systém služeb v oblasti užívání psychedelik. Publikace poskytuje teoretický úvod do problematiky a přehled situace v oblasti užívání psychedelik, s důrazem na současný stav v České republice, včetně zjištění ze studií mapujících zkušenosti a postoje uživatelů a poskytovatelů péče. Mezi hlavní zkoumané oblasti patřily následující: základní vymezení problematiky užívání psychedelik, prevalence užívání v České republice, charakteristiky uživatelů a vzorce užívání psychedelik, dopady na zdraví a rizika spojená s užíváním psychedelik, služby a politika v oblasti užívání psychedelik včetně jejich využití v péči o duševní zdraví. V rámci projektu byla provedena rozsáhlá nesystematická rešerše publikované a šedé literatury, sekundární analýza dvou celopopulačních studií Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS), celonárodní online průřezová dotazníková studie mezi uživateli látek s psychedelickým účinkem (n = 1 415) a studie mezi pracovníky v pomáhajících profesích (n = 65). Výsledky projektu byly diskutovány s odborníky a nositeli rozhodovacích pravomocí v rámci kulatých stolů a připomínkovacího řízení. Na závěr byla na základě výsledků projektu vytvořena doporučení pro oblast služeb a politiky v oblasti psychedelických látek v České republice. Výsledky projektu ukazují, že míra zkušeností české populace s užíváním látek s psychedelickým účinkem je značná. Užití psychedelik je i mimo formální léčbu spojeno s řadou převážně 7 příznivých účinků v oblasti životní spokojenosti a duševního zdraví, psychické i fyzické pohody a kvality života, ale také s riziky včetně po různou dobu přetrvávajících psychických obtíží zejména při nevhodném užití. Ze strany uživatelů i profesionálů pracujících v pomáhajících službách existuje poptávka po rozšíření nabídky služeb v ČR, aby dokázaly nabídnout kvalifikovanou, dostupnou a adekvátní odbornou pomoc všem uživatelům psychedelik. Důkazní báze o účinnosti a bezpečnosti psychedelik při léčbě širokého spektra duševních nemocí (např. depresivních a úzkostných onemocnění, traumatu a závislostí) se rozšiřuje. Dosud je použití psychedelik v rámci formální i neformální péče o duševní zdraví komplikováno jejich přísnou legislativní kontrolou, s čímž se pojí i výskyt rizik, která nejsou adekvátně podchycena současnou nabídkou služeb. Tyto výsledky by měly sloužit k informování protidrogové politiky, zdravotnictví, péče o duševní zdraví a poskytovatelů adiktologických služeb, dále také ke stimulaci rozvoje specializovaných služeb zaměřených na skutečné potřeby lidí užívajících psychedelika a další látky s psychedelickým účinkem.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info