Publication details

Je použití lithia k profylaxi a k léčbě chemoterapií indukované neutropenie opodstatněné a bez rizika? Klinicko-experimentální studie.

Title in English IS AN ADMINISTRATION OF LITHIUM FOR PROPHYLAXIS AND TREATMENT OF CHEMOTHERAPY INDUCED NEUTROPENIA WELL-FOUNDED AND SAFE?
Authors

SVOBODA Marek HAJDÚCH Marián KLEINOVÁ Jana HOLÁNEK Miloš RADOVÁ Lenka LIPERT Jiří ŠIMÍČKOVÁ Marta GOMBOŠOVÁ Jana FOLBER František CHOBOLA Miloš ANDRAŠÍNOVÁ Tereza PASEKA Tomáš KONEČNÁ Eva SLEZÁKOVÁ Renata SOŠKOVÁ Radka NAGYOVÁ Lucie GRELL Peter GARAJOVÁ Ingrid SOLAŘÍKOVÁ Iva ZVARÍKOVÁ Mária HANÁK Libor VALÍK Dalibor PETRÁKOVÁ Katarína VYZULA Rostislav

Year of publication 2006
Type Article in Periodical
Magazine / Source Klinická onkologie
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Oncology and hematology
Keywords Lithium; chemotherapy; hematologic toxicity; neutropenia; chemoresistance; MTT test
Description Východiska: Hematologická toxicita patří k nežádoucím účinkům protinádorové léčby a může vést k závažnému iatrogennímu poškození pacienta. Lithium je tradičně využíváno k profylaxi a k léčbě chemoterapií indukované neutropenie, neboť jeho podávání indukuje reverzibilní leukocytózu. Výzkum z posledních let dokazuje, že lithium inhibuje apoptózu a stimuluje proliferaci buněk, a to prostřednictvím přímého vlivu na GSK-3ß a Akt/PKB kinázu. Obě kinázy hrají zárovneň důležitou roli v procesu přežívání a chemorezistence nádorových buněk. Soubor, metody: V naší práci jsme u 53 primárních tumorů provedli 151 MTT testů chemorezistence k vybraným cytostatikům, a to za přítomnosti lithia nebo s cytostatikem samotným. Na souboru 106 pacientů jsme sledovali vliv lithia na hematopoézu a na vývoj nádorového onemocnění. Analyzovali jsme 349 párových vyšetření krevního obrazu a hodnotili jsme čas do progrese. Výsledky: Prokázali jsme enormní nárůst chemorezistence primárních nádorů testovaných In-vitro k doxorubicinu (p<0,0001) a k paklitaxelu (p<0,0003) za přítomnosti lithia. U vyselektované skupiny pacientů jsme prokázali, že vyšší počet aplikací lithia byl spjatý s časnou progresí onemocnění (p=0,0061). Podávání lithia vedlo k vzestupu leukocytů a neutrofilů, výsledek však nebyl statisticky významný (p=0,21 a 0,14). Závěr: Užívání lithia k profylaxi a k léčbě chemoterapií navozené myelotoxicity není opodstatněné a je spjato s rizikem indukce chemorezistence nádoru.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info