Publication details

Sérová hladina HER-2 jako vhodný biomarker pro monitorování odpovědi na léčbu trastuzumabem u metastatického karcinomu prsu.

Title in English Serum HER2 level as a feasible biomarker fo rmonitoring response to trastuzumab based therapy of metastatic breast cancer.
Authors

GRELL Peter SVOBODA Marek ŠIMÍČKOVÁ Marta PETRÁKOVÁ Katarína PALÁCOVÁ Markéta VYZULA Rostislav

Year of publication 2007
Type Article in Proceedings
Conference XIV. Konference mladých lékařů FN USA. Sborník příspevků.
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Oncology and hematology
Keywords serum HER2;breast cancer;response
Description HER2 protein je zvýšeně exprimován u 25% žen s metastatickým karcinomem prsu a je asociován s agresivním chováním nemocnění. Extracelulární doména receptoru je odštěpována a uvolňována do krevního oběhu, kde můžeme stanovovat její hladinu. Cílem studie je prokázat její prediktivní nebo prognostickou hodnotu. Materiál a metody: U 69 pacientek léčených pro metastatický karcinom prsu jsme pomocí metody ELISA hodnotily dynamiku změn sérové hladiny HER2 (sHer2) během léčby trastuzumabem. Výsledky: U pacientek, které dosáhly výraznou klinickou odpověď na léčbu (kompletní nebo parciální remise) je sHer2 signifikantně nižší než u pacientek se stabilizací nebo progresi nemoci. U pacientek s dobrou odpovědí v naprosté většině klesá sHer2 během prvních 3 měsícu léčby na hladinu normy. Hladiny klasických onkomarkerů CEA a CA15-3 neměli signifikatní výpovědnou hodnotu. Navíc, sHer2 souvisela s časem do progrese onemocnění. Závěr: Monitorace sHer2 během léčby trastuzumabem se jeví jako vhodný biomarker k předpovědí léčebného efektu a času do progrese. Financováno grantem IGA MZ ČR NR/8335-3.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info