Publication details

Detekce tvorby reaktivních kyslíkových metabolitů u larev zavíječe voskového Galleria mellonella

Investor logo
Title in English Detection of reactive oxygen species production in Galleria mellonella larvae
Authors

VAŠÍČEK Ondřej PAPEŽÍKOVÁ Iva HYRŠL Pavel

Year of publication 2009
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Reaktivní kyslíkové metabolity (RKM) patří mezi nejúčinnější mikrobicidní molekuly, jejichž produkce doprovází fagocytózu u obratlovců. Tyto RKM vznikají z molekulárního kyslíku v procesu nazývaném oxidativní (respirační) vzplanutí. U bezobratlých živočichů a konkrétně u hmyzu je o podobných mechanismech velmi málo informací, navíc často s protichůdnými výsledky. Pouze u některých skupin bezobratlých (Bivalvia, Clitellata, Echinoidea nebo Ascidiacea) není pochyb o jejich účasti v imunitní odpovědi. V této práci byly použity larvy zavíječe voskového (Galleria mellonella, Lepidoptera). Byla analyzována produkce RKM v hemolymfě a v izolovaných hemocytech za použití chemiluminiscence a fluorescence. Při uvolňování RKM vznikají elektronově excitované stavy a při návratu do základního stavu jsou emitovány fotony. Tato emise je označována jako chemiluminiscence. Přirozená chemiluminiscence hemocytů je velmi slabá, a proto je obvykle zesilována (luminofory, aktivátory). Chemiluminiscenční metodou s použitím aktivátorů s různým mechanismem působení (Zymozan A, PMA, CaI, FMLP) nebyla tvorba RKM v hemolymfě nebo hemocytech prokázána. Pozitivní výsledky přineslo především fluorimetrické stanovení RKM za využití fluorescenční proby Amplex Red, specifické pro peroxid vodíku. Měření jasně prokázalo tvorbu peroxidu vodíku v izolovaných aktivovaných hemocytech. Nejúčinnějším aktivátorem byl CaI, dále FMLP, PMA a Zymozan A. V této práci jsme nově použili ke studiu RKM u hmyzu fluorescenční detekci peroxidu vodíku, která je citlivější než luminometrické měření. Výsledky prokázaly tvorbu peroxidu vodíku hemocyty, ale v mnohem menší míře než je tomu u obratlovců. Pro detekci RKM u hmyzu je nutné používat vyšší koncentrace buněk a aktivátorů, z toho vyplývá, že RKM u hmyzu pravděpodobně nejsou tak významnou součástí mikrobicidního ochranného systému, jako je tomu u obratlovců. Tato práce byla podpořena grantem GAČR 206/09/P470.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info