Publication details

Charakterizácia kmeňov Escherichia coli izolovaných od osôb s ochoreniami tráviaceho traktu.

Authors

MICENKOVÁ Lenka ŠMAJS David

Year of publication 2011
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Escherichia coli je bakteriálny druh charakteristický ochotným prijímaním genetickej informácie. Získanou prídavnou genetickou informáciou umožňujúcou lepšie presadenie sa v konkurenčnom boji predstavujú aj gény kódujúce bakteriocíny a gény kódujúce virulentné faktory. Práca sa zameriava na odlišnosti vo výskyte týchto génov medzi osobami s ochoreniami tráviaceho traktu a zdravými osobami. Výskyt génov kódujúcich bakteriocíny (24 typov kolicínov a 7 typov mikrocínov), virulentné faktory (15 virulentných faktorov) a génov, ktorých prítomnosť umožňuje rozdelenie kmeňov do fylogenetických skupín E. coli bol skúmaný u 575 kmeňov pochádzajúcich z črevnej flóry kontrolných osôb (321 komenzálnych kmeňov) a pacientov s diagnostikovaným infekčným (101 kmeňov) a neinfekčným ochorením TS (153 kmeňov). Pre detekciu génov bola použitá metóda PCR a agarózová gélová elektroforéza. Sporné výsledky (PCR produkty) boli podrobené sekvenčnej analýze kapilárnym sekvenátorom. Kmene produkujúce potenciálne nový typ bakteriocínu boli bližšie analyzované transpozónovou mutagenézou a sekvenátorom GS Junior. Bol hľadaný súvis medzi skupinami kmeňov E. coli a výskytom detegovaných znakov. Produkcia bakteriocínov v kontrolnej skupine predstavovala 57,3 %. Znížený výskyt bakteriocinogénie - 47,1 % (p=0,04) bol zistený v skupine osôb trpiacich neinfekčnými chorobami tráviaceho systému. V tejto skupine bol taktiež zistený zvýšený výskyt genetickej skupiny D (p=0,05), virulentného plazmidu pCVD (p<0,001) a mikrocínov B17 a H47 (p=0,01). V skupine kmeňov od osôb s infekčným ochorením tráviacej sústavy bol zistený mierne zvýšený výskyt multiproducentských kmeňov produkujúcich kolicíny kódované na veľkých plazmidoch (skupina B kolicínov). V práci bol identifikovaný plazmid nesúci gén kódujúci potenciálne nový typ bakteriocínu. Kmene E. coli izolované od osôb s diagnostikovaných ochorením TS neinfekčného pôvodu majú znížený výskyt bakteriocinogénnych kmeňov a prevahu monoproducentov produkujúcich mikrocíny. Prevláda tu fylogenetická skupina D a častý je výskyt virulentného plazmidu pCVD. U kmeňov izolovaných od osôb s infekčnými chorobami TS je významné zvýšený výskyt kolicínov skupiny B.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info