MUDr. Hana Došková, Ph.D.

Department of Optometry and Orthoptics


E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • MUDr. Hana Došková, Ph.D., narozena 17.6.1962, Brno, základní vzdělání (1968-1976) a gymnázium (1976-1980) v Brně, maturitní zkouška s vyznamenáním (27.5.1980). Svobodná. Bydliště: Brno 613 00, Bieblova 18.
Pracoviště
 • Oftalmologická klinika lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. Fakultní nemocnice Brno.
Funkce na pracovišti
 • Zástupce přednosty oftalmologické kliniky LF MU pro školství a vedoucí lůžkového oddělení oční kliniky FN Brno Bohunice.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Studium: 1981-1987 Universita J. E. Purkyně – lékařská fakulta: 19.5.1987 Státní závěrečná zkouška: s celkovým prospěchem výborně. Atestace: Specializace v oboru oftalmologie I stupně: 2.4.1990, II. stupně: 9.6.1995. Státní závěrečná zkouška v doktorském studijním programu Všeobecné lékařství, ve studijním oboru oftalmologie na LF MU v Brně – 19.5.2004. Obhajoba disertační práce v oboru oftalmologie na téma: „Korelace vstupní rány a výsledného umístění kovového cizího nitroočního tělesa“ 5.10.2005. Vědecká hodnost: Ph.D.
Přehled zaměstnání
 • 1.9.1987-31.3.1990 sekundární lékařka na oční klinice Fakultní nemocnice s poliklinikou v Brně. 1.4.1990 – 30.9.1995 sekundární lékařka na oční klinice FN Brno Bohunice. 1.10.1995 odborná asistentka oftalmologické kliniky LF MU Brno Bohunice a vedoucí lůžkového oddělení oční kliniky FN Brno Bohunice.
Pedagogická činnost
 • BDOF071b Ošetřovatelství v oftalmologii, BZOO0621p Ošetřovatelství v oftalmologii – přednáška, BOZP052 Zvětšovací pomůcky, BOZP0521 Zvětšovací pomůcky I, BOZP0521c Zvětšovací pomůcky I – cvičení, BZOP0521p Zvětšovací pomůcky I – přednáška, BOZP0622 Zvětšovací pomůcky II, BOZP0622c Zvětšovací pomůcky II – cvičení, STOL7X1 Oční lékařství, STOL7X1a Oční lékařství – cvičení, VLOL7X1 Oční lékařství, VLOL7X1a Oční lékařství – cvičení, BOOT0633 Oční patologie, MPOO0741c Optika-optometrie I – cvičení, MPOO0741p Optika-optometrie I – přednáška, MPOO0842c Optika-optometrie II – cvičení, MPOO0842p Optika-optometrie II – přednáška. Doktorští studenti: MUDr. Michala Karkanová – program LF D-VL Všeobecné lékařství, obor: LF OFT Oftalmologie, forma prezenční jednooborové, ročník I.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Mikrochirurgie předního i zadního očního segmentu. Spoluřešitelka grantu MZ ČR: „Zavedení dye laseru v léčbě cévních a degenerativních chorob zadního pólu oka“. Období řešení: 1991 – 1993. Spoluřešitelka grantu MZ ČR IZ3729-3: „ Cyklosporin A u vysoce rizikových perforujících keratoplastik“. Období řešení: 1996 – 1998. Spoluřešitelka grantu MŽP ČR, Projekt v rámci Programu výzkumu a vývoje MŽP ČR VaV/740/3/03: „ Mapování světelného znečištění a negativní vlivy osvětlování umělým zdrojem na živou přírodu na území České republiky. Období řešení: 2001 – 2003.
Akademické stáže, kurzy a sjezdy v zahraničí
 • Stáže: II. oční klinika Vídeň, 1991 Sjezdy: X. kongres European Society of Ophthalmology, Miláno, 1995, Itálie. XI. kongres European Society of Ophthalmology, Budapešť, 1997, Maďarsko. 15. kongres ESCRS, Praha, 1997. 105. sjezd AAO, New Orleans, 2001, USA. Join. Meeting of EVRSC and ISOT, Sopron, 2003, Maďarsko. VII. mezinárodní sympózium ISOT, Řím, 2006, Itálie.
Publikace
 • Skripta (1), články v odborných časopisech (11), abstrahované přednášky (35), postery (4), přednášky a odborné semináře (52).
Členství a funkce souvisejí s pedagogickou a vědeckou činností
 • Členka akreditační komise Ministerstva zdravotnictví pro obor oftalmologii (od 15.3.2006). Oborová rada postgraduálního doktorského studia biomedicíny v oboru oční lékařství při 1.LF UK Praha. Oborová rada doktorského studijního oboru Všeobecné lékařství studijního oboru oční lékařství na LF v Hradci Králové Univerizty Karlovy v Praze (od roku 2000). Komise pro rigorózní zkoušky a obhajoby disertačních prací PGS v oboru oční lékařství na Lékařské fakultě univerzity Karlovy v Hradci Králové. Komise pro rigorózní zkoušky a obhajoby disertačních prací PGS v oboru oční lékařství na Lékařské fakultě univerzity Karlovy v Hradci Králové. Členka "Pracovní skupiny pro výkon zdravotnického povolání optometrista od 1.1. 2003 (Ministerstvo zdravotnictví ČR). Členka zkušební komise Ministerstva zdravotnictví pro atestační zkoušky v oboru Oftalmologie (od 8.11.2005).
Členství a funkce v odborných společnostech a výborech
 • Česká oftalmologické společnosti ČOS, Česká vitreoretinální společnost ČVRS. Soudní znalec v oboru zdravotnictví, zdravotnická odvětví různá, specializace oční lékařství – jmenována v roce 2001.

28. 11. 2006

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info