doc. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.

Associate professor, Department of Musicology


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. N/06007
Janáčkovo nám. 654/2a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5662
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Vladimír Maňas. Narozen 16. 9. 1979 v Moravské Ostravě. Ženatý
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Filosofická fakulta
  Ústav hudební vědy FF MU
  Arna Nováka 1, 660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2022: docent (Hudební věda) 2008: Ph.D. (Hudební věda), dizertační práce Hudební aktivity náboženských bratrstev na Moravě v raném novověku
 • 2003: Mgr., diplomová práce Hudba v Moravské Ostravě do roku 1800, diplomová práce Náboženská bratrstva v olomoucké (arci)diecézi do josefínských reforem
 • 1998-2003: magisterské studium, obory hudební věda - historie, Ústav hudební vědy, Historický ústav, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita
 • 1991-1998: Církevní, později Biskupské gymnázium, Ostrava-Zábřeh
Přehled zaměstnání
 • od května 2008: FF MU, Ústav hudební vědy, odborný asistent
 • 2005 - duben 2008: FF MU, Ústav hudební vědy, asistent
 • říjen 2005 - červen 2006: Moravská zemská knihovna, oddělení rukopisů a starých tisků, grantový pracovník
Pedagogická činnost
 • Absolventi doktorského studia hudební vědy: Mgr. Tereza Žůrková, Ph.D. Mgr. Lumír Škvařil, Ph.D. Mgr. Hana Studeničová, Ph.D. Mgr. Helena Kramářová, Ph.D.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Témata výzkumu:
 • Literátská bratrstva na Moravě
 • Náboženská bratrstva na Moravě
 • Fenomén poutnictví v raném novověku (dobové prameny, literatura, písně)
 • Moravská a slezská hudební topografie v raném novověku
 • Hymnologie
 • Hudební kultura na Moravě v 15. až 18. století
 • Spolupráce na výstavě Zbožných duší úl: Náboženská bratrstva na Moravě v Muzeu umění Olomouc-Arcidiecézním muzeu (2010)
 • Brněnské kulturní dějiny v raném novověku
Akademické stáže
 • 2001, III-VI: Rakousko, Vídeň, Universität Wien, Institut für Musikwissenschaft, čtyřměsíční studijní stipendium (Sokrates Erasmus)
 • 2007, I-III: Rakousko, Vídeň, badatelské stipendium (Aktion)
Universitní aktivity
 • Studijní garant bakalářských programů Hudební věda
Mimouniversitní aktivity
 • sbormistr komorního sboru Ensemble Versus
 • Dramaturg Velikonočního festivalu duchovní hudby Brno
 • Člen Matice moravské
 • Člen Muzejního a vlastivědného spolku
Ocenění vědeckou komunitou
 • Člen mezinárodní redakční rady Musicologica Slovaca.
 • Člen kontrolního výboru Muzejního a vlastivědného spolku.
 • Člen redakční rady Opus musicum.
 • Člen redakční rady Musicalia.
 • Člen Vědecké rady Moravské zemské knihovny v Brně
 • Člen Vědecké rady Moravského zemského muzea.
Vybrané publikace
 • MAŇAS, Vladimír. Renesanční latinská polyfonie a její nadkonfesijní charakter ve střední Evropě na základě srovnání notovaných pramenů a soupisů hudebnin. Online. In Anna Žilková. Pramene slovenskej hudby XI. Hudba a liturgia. Zborník z 11. konferencie cyklu Pramene slovenskej hudby, Skalica, 19. – 20. októbra 2022. Bratislava: Slovenská národná skupina Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier, Hudobné centrum, 2023, s. 105-116. ISBN 978-80-972230-7-6. info
 • MAŇAS, Vladimír. The Liturgical Compositions of Nicolaus Zangius (ca. 1568-1617). Heuristics - Processing - Performance. In Marta Hulková. Hudobnohistorické štúdie venované pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra muzikológie, 2023, s. 212-223. ISBN 978-80-8127-401-5. info
 • MAŇAS, Vladimír. Morkovická farnost do poloviny 19. století. In Fišer, Zdeněk. Město Morkovice-Slížany : Cesta do minulosti. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2022, s. 383-396. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 106. ISBN 978-80-7275-109-9. info
 • MAŇAS, Vladimír. Agendy olomoucké diecéze. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica- Aesthetica. Musicologica Olomucensia. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2022, roč. 34, č. 2, s. 9-28. ISSN 1212-1193. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/mo.2022.011. URL info
 • MAŇAS, Vladimír. Johann Georg Triegler (Trigler) : a Half-Forgotten Intellectual from the Turn of the Sixteenth Century, Former Owner of the Chansonnier Compiled for Beatrice of Aragon. Muzyka. Varšava, 2021, roč. 66, č. 3, s. 185-195. ISSN 0027-5344. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36744/m.978. on-line verze časopisu info
 • MAŇAS, Vladimír. Dějiny farnosti Veselá. In Jan Matyáš. Veselá v proměnách časů. Zašová: Obec Zašová, 2021, s. 225-267. ISBN 978-80-907583-3-9. info
 • MAŇAS, Vladimír. Nicolaus Zangius : hudebník přelomu 16. a 17. století : Na stopě neznámému. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 206 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 504. ISBN 978-80-210-9716-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9717-2020. info
 • MAŇAS, Vladimír. Dějiny poutního místa a farnosti do poloviny 19. století. In Fišer, Zdeněk. Zašová v proměnách času. Zašová: Obec Zašová, 2020, s. 527-567. ISBN 978-80-907583-2-2. URL info
 • MAŇAS, Vladimír. Dějiny a konfesní proměny holešovské farnosti do poloviny 19. století. In Fišer, Zdeněk. Holešov. Město ve spirálách času. 2018. vyd. Brno: Město Holešov, 2018, s. 377-404. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 102. ISBN 978-80-7275-106-8. info
 • MAŇAS, Vladimír. Gestliche Bruderschaften und ihr Musikschaffen am Beispiel des Gesangs von Laien. In Lobenwein, Elisabeth; Scheutz, Martin; Weiss, Alfred Stefan. Bruderschaften als multifunktionale Dienstleister der Frühen Neuzeit in Zentraleuropa. 2018. vyd. Wien: Institut für österreichische Geschichtsforschung, 2018, s. 145-157. ISBN 978-3-205-20001-7. info
 • MAŇAS, Vladimír. Ein Prestigenetz zwischen Welt und Kloster 1723–1783: Bruderschaft und Konföderation des heiligen Johann von Nepomuk auf dem Grünen Berg bei Saar. In Kommunikation zwischen Kloster und Welt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Kommunikation zwischen Kloster und Welt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. St. Pölten - Praha: Diözesanarchiv St. Pölten, Historický ústav AV ČR, 2018, s. 235-254. ISBN 978-80-7286-321-1. info
 • MAŇAS, Vladimír. Náboženská bratrstva do josefínských reforem. In Štindl, Martin. Chrám sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Historie sedmi století. Vydání první. Velké Meziříčí: Město Velké Meziříčí, 2017, s. 99-118. ISBN 978-80-905830-4-7. info
 • MAŇAS, Vladimír. Liturgie a liturgická hudba do josefínských reforem. In Štindl, Martin. Chrám sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Historie sedmi století. Vydání první. Velké Meziříčí: Město Velké Meziříčí, 2017, s. 195-206. ISBN 978-80-905830-4-7. info
 • MAŇAS, Vladimír. Hudební inventáře farního kostela v Jablonném v Podještědí (1664 a 1715). Opus musicum. Brno: Opus musicum o.p.s., 2017, roč. 49, č. 6, s. 29-39. ISSN 0862-8505. info
 • MAŇAS, Vladimír. „... viell fürsten halten ein Musica“ Musik und Musiker am Hofe der Fürsten von Liechtenstein im 17. Jahrhundert. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 64, č. 1, s. 189-215. ISSN 1803-7429. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SHB2017-1-8. URL info
 • MAŇAS, Vladimír. Dobový soupis motet Nicolause Zangia z roku 1608 a jeho souvislosti. Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2016, roč. 48, č. 1, s. 6-21. ISSN 0862-8505. info
 • MAŇAS, Vladimír. Syntéza jako výzva : interdisciplinarita při konstrukci městských dějin středověku a raného novověku. In Červená, Radana; Dvořák, Tomáš; Vyskočil, Aleš. Jak psát dějiny velkých měst? Vydání první. Brno: Archiv města Brna, 2016, s. 186-190. Brno v minulosti a dnes ; suplementum č. 25. ISBN 978-80-7286-296-2. info
 • MAŇAS, Vladimír. The Choir Lofts in the Church of St. James in Brno (Between the Late 15th and the 19th Centuries). Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 51, č. 1, s. 103-111. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2016-1-8. Digitální knihovna FF info
 • MAŇAS, Vladimír. K problematice hudebních inventářů : několik doplňujících poznámek k heslu Katalog Jiřího Fukače ve Slovníku české hudební kultury. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 51, č. 2, s. 81-94. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2016-2-7. Digitální knihovna FF info
 • MAŇAS, Vladimír. Kněžské druhotiny na Petrově roku 1748. Brněnská kolegiátní kapitula v průsečíku duchovní a světské sféry. In Červená, Radana. Archivum amicus historici est. Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2015, s. 384-394. ISBN 978-80-86736-40-2. info
 • MAŇAS, Vladimír. K dějinám bošovické farnosti v 17. až 19. století. In Jaroslav Šimandl. Bošovice do roku 1914. Co odhalila archeologie a archivy o nejstarší historii obce. Slavkov u Brna: Bošovice, 2015, s. 104-123. info
 • MAŇAS, Vladimír. Paweł Gancarczyk – Lenka Hlávková-Mráčková – Remigiusz Pośpiech (eds.): The Musical Culture of Silesia before 1742. New Contexts – New Perspectives. Frankfurt am Main 2013 (recenze). Opus musicum. Brno: Opus musicum o.p.s., 2014, roč. 46/2014, č. 1, s. 127-130, 5 s. ISSN 0862-8505. info
 • MAŇAS, Vladimír. Hulínská farnost a její duchovní správci v raném novověku. In Fišer, Zdeněk. Hulín : město na křižovatkách. Vyd. 1. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, s. 281-300. Vlastivědná knihovna moravská ; sv. 99. ISBN 978-80-7275-098-6. info
 • MAŇAS, Vladimír. Musik am Hofe Karls I. von Liechtenstein zu Beginn des 17. Jahrhunderts im mitteleuropäischen Kontext. Eine Vermutung der Zusammenhänge. In Die Liechtenstein und die Kunst. Vaduz: Verlag des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein, 2014, s. 149-160. ISBN 978-3-906393-72-8. info
 • MAŇAS, Vladimír. Prostějovský inventář hudebnin z roku 1608. Opus musicum : hudební revue. Brno: Opus musicum, 2014, roč. 46, č. 6, s. 6-29. ISSN 0862-8505. info
 • MAŇAS, Vladimír. Velikonoční festival duchovní hudby a jeho dramaturgická východiska. Opus musicum : hudební revue. Brno: Opus musicum, 2013, roč. 45, č. 1, s. 74-77. ISSN 0862-8505. info
 • MAŇAS, Vladimír. Cyrilometodějské oslavy ve Vídni (1708–1783): pozapomenutá reprezentace Moravy v sídelním městě monarchie. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2013, roč. LXV, č. 2, s. 132-139. ISSN 0323-2581. info
 • MAŇAS, Vladimír. Moravskoostravská farnost. In Przybylová, Blažena. Ostrava. Historie - kultura - lidé. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2013, s. 135-144. Dějiny moravských a slezských měst. ISBN 978-80-7422-240-5. info
 • MAŇAS, Vladimír. Lucie Brázdová: Hudba a kardinál Dietrichstein 1599-1636. Univerzita Palackého, Olomouc 2012 (recenze). In Opus musicum : hudební revue. Brno: Opus musicum, 2013, s. 108-113. info
 • MAŇAS, Vladimír. Fromme Bruderschaften der Olmützer Diözese in der Frühen Neuzeit. In István Fazekas; Martin Scheutz; Csaba Szabó; Thomas Winkelbauer; Sarah Pichlkastner. Frühneuzeitforschung in der Habsburgermonarchie. Adel und Wiener Hof - Konfessionalisierung - Siebenbürgen. 2013. vyd. Wien: Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, 2013, s. 293-307. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien. ; Bd. VII. ISBN 978-615-5389-04-7. info
 • MAŇAS, Vladimír. Rukopisy renesanční polyfonie - zapomenutá a přitom cenná součást svatojakubské farní knihovny. Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna. Brno: Archiv města Brna, 2013, roč. 26, č.1, s. 39-49. ISSN 0524-689X. info
 • MAŇAS, Vladimír a Zdeněk ORLITA. Sodalis Marianus Bohuslava Balbína v kontextu tištěných příruček mariánských kongregací 17. století. In Jordánková, Hana; Maňas, Vladimír. Jezuité a Brno. Sociální a kulturní interakce koleje a města (1578-1773). Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2013, s. 135-156. ISBN 978-80-86736-34-1. info
 • MAŇAS, Vladimír a Jakub JÍRŮ. Nota bene. Zápisky hospodáře brněnské jezuitské koleje z roku 1703. In Jordánková, Hana; Maňas, Vladimír. Jezuité a Brno. Sociální a kulturní interakce koleje a města (1578-1773). Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2013, s. 233-242. ISBN 978-80-86736-34-1. info
 • MAŇAS, Vladimír. Feriální mše na brněnském jezuitském gymnáziu a latinský písňový repertoár v 17. a 18. století. In Jordánková, Hana; Maňas, Vladimír. Jezuité a Brno. Sociální a kulturní interakce koleje a města (1578-1773). Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2013, s. 199-210. Suplementum BMD č. 19. ISBN 978-80-86736-34-1. info
 • MAŇAS, Vladimír. Tušení souvislostí. Hudba na dvoře Karla I. z Lichtenštejna na počátku 17. století ve středoevropském kontextu. Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská, 2013, roč. 132, 5 suppl., s. 127-137. ISSN 0323-052X. info
 • MAŇAS, Vladimír. Vít Aschenbrenner: Hudebně-liturgický provoz jezuitské koleje v Klatovech v 18. století (recenze). Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2012, roč. 44, č. 6, s. 103-106. ISSN 0862-8505. info
 • MAŇAS, Vladimír. Margita Havlíčková: Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668-1733 (recenze). Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2012, roč. 44, č. 5, s. 101-104. ISSN 0862-8505. info
 • MAŇAS, Vladimír. Zdeněk Šimeček: Knižní obchod v Brně od sklonku 15. do konce 18. století (recenze). Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2012, roč. 44, č. 5, s. 104-107. ISSN 0862-8505. info
 • MAŇAS, Vladimír. Přitahovat hudbou. Minoritský konvent v Brně a jeho rozkvět v první polovině 18. století. Opus musicum : hudební revue. Brno: Opus musicum, 2012, roč. 44, č. 2, s. 6-19. ISSN 0862-8505. info
 • MAŇAS, Vladimír a Martin HORYNA. Two mid-16th-century manuscripts of polyphonic music from Brno. Early Music. London: Oxford University Press, 2012, roč. 40, č. 4, s. 553-575. ISSN 0306-1078. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/em/cas127. URL info
 • MAŇAS, Vladimír, Zdeněk ORLITA a Martina POTŮČKOVÁ. Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Olomouc: Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc, 2010, 167 s. ISBN 978-80-87149-36-2. databáze náboženských bratrstev na Moravě info
 • MALÝ, Tomáš, Vladimír MAŇAS a Zdeněk ORLITA. Vnitřní krajina zmizelého města. Náboženská bratrstva barokního Brna. Brno: Archiv města Brna, 2010, 380 s. Brno v minulosti a dnes, Supplementum 10. ISBN 978-80-86736-19-8. info
 • MAŇAS, Vladimír. K osudům moravského barokního kazatele Antonína Ferdinanda Dubravia. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2010, roč. 42, č. 1, s. 31-41, 10 s. ISSN 0862-8505. info
 • MAŇAS, Vladimír. Mariánské družiny a hudba na příkladu České provincie Tovaryšstva Ježíšova. In Bohemia Jesuitica 1556-2006. 2010. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010, s. 1071-1080. ISBN 978-3-429-03268-5. info
 • MAŇAS, Vladimír. Brněnská městská rada a hudební provoz ve farním kostele sv. Jakuba ve druhé polovině 18. století. In Miscellanea z výročních konferencí České společnosti pro hudební vědu. Praha: Agora, 2010, s. 74-77. ISBN 978-80-86820-05-7. info
 • MAŇAS, Vladimír. Tisky barokních náboženských bratrstev jako hymnologický pramen. In Marie Škarpová – Pavel Kosek – Tomáš Slavický – Petra Bělohlávková. Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619–1680). Antiqua Cuthna 4, 2008. Praha: Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Kutná Hora, 2010, s. 160-169. ISBN 978-80-86772-51-6. recenze sborníku info
 • CÍSARÍKOVÁ, Klára a Vladimír MAŇAS. Poklad nejpřednější: rukopisné pojednání z roku 1695 jako odraz dobové náboženské literatury i lokálního kultu Panny Marie v městě Příboře. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2008, LX/2008, č. 2, s. 191-203. ISSN 0323-2581. info
 • CÍSARÍKOVÁ, Klára a Vladimír MAŇAS. Panna Marie Příborská. Studie k lokálnímu mariánskému kultu. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2008, LX/2008, č. 3, s. 255-268. ISSN 0323-2581. info
 • MAŇAS, Vladimír. Anna Mańko-Matysiak: Schlesische Gesangbücher 1525-1741. Eine hymnologische Quellenstudie, 2. vydání, Wydawnictwo Universytetu Wroclawskiego, Wroclaw 2006. Recenze. Hudební věda. Praha: Academia, 2007, XLIV, č. 1, s. 84-87. ISSN 0018-7003. info
 • MAŇAS, Vladimír. ...ze zbožnosti a braterskej náklonnosti... Osudy škapulířového bratrstva v Moravské Ostravě. In PRZYBYLOVÁ, Blažena. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 23. Ostrava: Statutární město Ostrava. Archiv města Ostravy, 2007, s. 515-544. ISBN 978-80-86904-27-6. info
 • MAŇAS, Vladimír. Kardinál František z Ditrichštejna a náboženská bratrstva. In KORDIOVSKÝ, Emil a Miroslav SVOBODA. XXIX. Mikulovské sympozium 11. - 12. října 2006. Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba. Brno: Moravský zemský archiv, 2007, s. 317-322. ISBN 80-86931-22-6. info
 • MAŇAS, Vladimír. Confraternities of Litterati in Moravia: Funerary, Musical, Confessionalising Corporations? In BARTLOVÁ, Milena a Michal ŠRONĚK. Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380–1620. Praha: Artefactum, 2007, s. 143-158, 26 s. ISBN 80-86890-15-5. info
 • MAŇAS, Vladimír. Petr Voit: Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Recenze. Acta musicologica. Brno: Ústav hudební vědy FF MU Brno, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 1-2. ISSN 1214-5955. info
 • MAŇAS, Vladimír. Hranické literátské bratrstvo - moravský Metuzalém nebo spíše Josef z Arimatie. In VIČAROVÁ, Eva. Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru. Hudba v Olomouci a na střední Moravě I. In memoriam Vladimír Hudec. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 27-48. ISBN 978-80-244-1763-9. info
 • MAŇAS, Vladimír. Náboženská bratrstva v Brně v raném novověku. In NEŠPOR, Petr a Jaroslava DOLEŽELOVÁ. Brněnská diecéze 1777-2007: Historie a současnost. 1. vyd. Brno: Biskupství brněnské, 2007, s. 137-143. ISBN 978-80-86665-04-7. info
 • MAŇAS, Vladimír. Das höchste Gut - Zur Rezeption der Marien-Verehrung in Mähren in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und die Jungfrau Maria aus Příbor / Freiberg. In DOLEŽAL, Daniel a Hartmut KÜHNE. Wallfahrten in der europäischen Kultur. 2006. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2006, s. 469-481. ISBN 3-631-54996-2. URL info
 • MAŇAS, Vladimír. Úřední dokumenty o hudebnících na Moravě a v rakouském Slezsku z roku 1766. In BAŤA, Jan. Miscellanea z výročních konferencí 2001 až 2005. 2006. vyd. Praha: AGORA, 2006, s. 117-124. ISBN 80-238-7999-5. info
 • MAŇAS, Vladimír. „Jakožto zahrádka zavřená a studnice zapečetěná.“ Náboženská bratrstva v Hlučíně raného novověku. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2006, LVIII/2006, č. 4, s. 371-385. ISSN 0323-2581. info
 • MAŇAS, Vladimír. Náboženská bratrstva na Moravě do josefínských reforem. In Bratrstva. Světská a církevní sdružení a jejich role v kulturních a společenských strukturách od středověku do moderní doby. 2005. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005, s. 37-77, 40 s. ISBN 80-7194-772-5. URL info
 • MAŇAS, Vladimír. Edice stanov literátského bratrstva v Ivančicích (1610). Acta musicologica. Brno: Ústav hudební vědy FF MU Brno, 2005, roč. 2005, č. 1, s. -, -. ISSN 1214-5955. info
 • MAŇAS, Vladimír. Hudební tradice. In NEKUDA, Vladimír. Dačicko, Slavonicko, Telčsko. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2005, s. 392-431. Vlastivěda moravská, Nová řada, 2 sv. ISBN 80-7275-059-3. info
 • MAŇAS, Vladimír. Náboženská bratrstva. In DOKOUPIL, Lumír, Milan MYŠKA a Jiří SVOBODA. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005, s. 5-6. 2. díl, N-Ž. ISBN 80-7368-024-6. info
 • MAŇAS, Vladimír. Rektoři, kantoři a varhaníci v Moravské Ostravě v 17. a 18. století. In PRZYBYLOVÁ, Blažena. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 22. Ostrava: Statutární město Ostrava. Archiv města Ostravy, 2005, s. 360-386. ISBN 80-86904-05-9. info
 • MAŇAS, Vladimír. Edice (mladších) stanov literátského bratrstva v Dačicích. Acta musicologica. Brno: Ústav hudební vědy FF MU Brno, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 1-2. ISSN 1214-5955. info
 • MAŇAS, Vladimír. Die Musiktätigkeit der frommen Bruderschaften in Mähren in der frühen Neuzeit. Studia musicologica Academiae scientiarum Hungaricae. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005, XLVI/2005, 1-2, s. 69-80, 11 s. ISSN 0039-3266. info
 • DOLEŽEL, Martin a Vladimír MAŇAS. Edice stanov bratrstva Panny Marie a sv. Marka v Litovli z roku 1497 (k počátkům literátských bratrstev na Moravě). Acta musicologica. Brno: Ústav hudební vědy FF MU Brno, 2004, roč. 2004, č. 3, s. -, -. ISSN 1214-5955. info
 • MAŇAS, Vladimír. ...jakožto houf vojenský dobře zřízený... Edice stanov literátského bratrstva z Uničova (1568). Acta musicologica. Brno: Ústav hudební vědy FF MU Brno, 2004, roč. 2004, č. 4, s. -, -. ISSN 1214-5955. info
 • MAŇAS, Vladimír. K provedení baletů J. G. Noverra v Brně na konci 18. století. Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2004, roč. 36, č. 5, s. 9-14. ISSN 0862-8505. info
 • MAŇAS, Vladimír. Nejstarší zmínky o chrámové hudbě v Moravské Ostravě. Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2003, roč. 35, č. 1, s. 2-6. ISSN 0862-8505. info
 • MAŇAS, Vladimír. Organista diligenter sit in suis organis / K osudům nejstarších varhan v Moravské Ostravě. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o. p. s., 2003, roč. 35, č. 3, s. 13-17. ISSN 0862-8505. info
 • MAŇAS, Vladimír. Škola v Hlučíně do konce 18. století. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, roč. 55, č. 4, s. 388-393. ISSN 0323-2581. info
 • MAŇAS, Vladimír. K typologii pramenů hudebně topografického bádání v 17. století. Sborník praci Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Filosofická fakulta MU Brno, 2003, roč. 2001-2002, H 36-37, s. 73-86. info
 • BRECHLIČUKOVÁ, Irena, Kristýna BOBÁKOVÁ a Vladimír MAŇAS. Franz Strobach - výrobce dřevěných hudebních nástrojů. Historický sborník Karlovarska. Karlovy Vary: Státní okresní archiv Karlovy Vary, 2003, roč. 10, -, s. 97-113. ISSN 1210-9401. info
 • MAŇAS, Vladimír. Hudba v Hlučíně v období raného novověku. Opus musicum. Brno: Opus musicum o.p.s., 2002, roč. 34, č. 5, s. 4-12. ISSN 0862-8505. info

22. 1. 2024

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info