doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.

Associate professor, Department of Slavonic Studies


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. A/A.316
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4266
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Pavel Krejčí, 27. 3. 1971, Moravská Třebová
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Filozofická fakulta
  Ústav slavistiky
  Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
 • vedoucí Semináře jihoslovanských filologií a balkanistiky
 • garant bakalářského studijního programu Jihoslovanská a balkánská studia
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2021:
  ukončení habilitačního řízení
  obecná a diachronní lingvistika
  docent (doc.)
  habilitační práce: Toponymické komponenty v české, chorvatské, srbské a bulharské frazeologii
  Filozofická fakulta MU
 • 2000:
  interní postgraduální studium
  paleoslovenistika a slovanské jazyky
  doktor (Ph.D.)
  disertační práce: Idiomy a frazémy ve vybraných dílech chorvatské a srbské prózy po roce 1945 a jejich české překladové ekvivalenty
  Ústav slavistiky FF MU
 • 1998:
  fakultativní magisterské studium
  bulharský jazyk a literatura
  oborová práce: Srovnávací pohled na bulharské a české idiomy a frazémy s komponentem - názvem zvířete
  Ústav slavistiky FF MU
 • 1996:
  magisterské studium
  jugoslavistika-jazyk a literatura a český jazyk a literatura
  magistr (Mgr.)
  diplomová práce: Idiomatika a frazeologie v chorvatských publicistických textech
  oborová práce: Edgar Allan Poe: Havran - české překlady ve srovnání s jinými slovanskými variantami
  Ústav slavistiky FF MU
Přehled zaměstnání
 • od 2021: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, docent
 • 2001-2021: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, odborný asistent
 • 1999-2001: Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE), Brno, civilní služba, sociální pracovník a koordinátor volnočasových aktivit
 • 1996-1999: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno, doktorské studium
 • 1991-1996/1998: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno, magisterské studium
 • 1990-1991: Ústřední vojenská nemocnice, Praha 6-Střešovice, pomocný zdravotnický pracovník
 • 1990: Základní škola Trávníčkova ul., Praha 5-Stodůlky, pedagogický pracovník
 • 1989-1990: Vysoká škola chemicko-technologická, Fakulta chemické technologie, Praha, studium
 • 1985-1989: Gymnázium Na Zatlance, Praha 5-Smíchov, studium
Pedagogická činnost
 • fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků, srovnávací gramatika jihoslovanských jazyků, chorvatská, srbská a bulharská syntax, lexikologie a lexikografie chorvatštiny/srbštiny/bulharštiny, základy stylistiky, vývoj jihoslovanských spisovných jazyků, dialekty jihoslovanských jazyků, současné Bulharsko, současný Balkán (participace), slovanské areály (participace)
 • vedení řady především lingvisticky zaměřených bakalářských a magisterských prací o bulharštině, srbštině, chorvatštině a slovinštině
 • vedoucí tří obhájených disertačních prací
 • člen zkušebních komisí bakalářského studijního programu Jihoslovanská a balkánská studia a navazujícího magisterského studijního programu Slavistika
Vědeckovýzkumná činnost
 • Jihoslovanské jazyky (především bulharština, srbština a chorvatština) a čeština - idiomatika a frazeologie, onomastika, translatologická problematika, historický vývoj (standardizační procesy) jednotlivých jihoslovanských jazyků, kontrastivní studium češtiny, chorvatštiny, srbštiny a bulharštiny
 • účast na projektu vytvoření Slovníku balkánských spisovatelů u nakladatelství Libri (dokončeno 2001; výstup: Slovník balkánských spisovatelů /ISBN 80-7277-006-3/)
 • řešitel projektu sestavení sborníku bulharské moderní povídky (dokončeno 2003; výstup: Narodili jsme se jako draci. Antologie bulharské moderní povídky /ISBN 80-7326-017-4/)
 • účast na projektu Českého národního komitétu balkanistů Bibliografie české a slovenské balkanistiky za léta 1991 až 2000 (2002-2003; výstup: České a slovenské odborné práce o jihovýchodní Evropě. Bibliografie za léta 1991-2000 /ISBN 80-210-3108-5/)
 • účast na grantovém projektu GAČR Kontrastivní studium věcných textů vlastním postdoktorským grantovým projektem GAČR (405/02/D164) Kontrastivní studium charakteru a funkce nových publicistických idiomů a frazémů v českých a bulharských publicistických textech (2002-2005; výstup: Bulharská a česká publicistická frazeologie ve vzájemném srovnání /ISBN 80-210-4048-3/)
 • účast na grantovém projektu GAČR Jazyková příprava zaměstnanců státní správy a podíl na výstupu - osmijazyčné specializované slovníkové příručce (do 2004)
 • účast na projektu Multikulturalita v kontextu vzdělávání na MU coby řešitel dílčího Projektu areálového studia jazyka a kultury Chorvatů (2004-2006; výstup: sborník Chorvatsko, Chorvaté, chorvatština /ISBN 80-86735-10-9/)
 • jeden z řešitelů projektu VI. mezinárodního balkanistického sympozia v rámci programu Mezinárodní balkanistické sympozium při Krajském úřadu Jihomoravského kraje (2004-2005; výstup: sborník Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI /ISBN 80-86488-32-2/)
Akademické stáže
 • 2022: Zagrebačka slavistička škola, Dubrovnik, Chorvatsko (letní škola)
 • 2003: Leten seminar po bălgarski ezik, literatura i kultura, Sofija/Bankja, Bulharsko (letní škola)
 • 1998: Srpski Skup slavista, Beograd/Kopaonik, Srbsko (letní škola)
 • 1995: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Chorvatsko
 • 1994: Zagrebačka slavistička škola, Pula, Chorvatsko (letní škola)
 • 1993: Letna škola po makedonski jazik, literatura i kultura, Ohrid, Makedonie (letní škola)
Universitní aktivity
 • Od 2002: vedoucí Semináře jihoslovanských filologií a balkanistiky v rámci vnitřního členění Ústavu slavistiky FF MU
 • člen oborových komisí doktorských studijních programů paleoslovenistika a slovanské jazyky, filologicko-areálová studia (FF MU Brno) a slovanské jazyky a literatúra (FF UK Bratislava)
Mimouniversitní aktivity
 • Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia
 • Jazykovědné sdružení České republiky
 • Občanská iniciativa Česko/Czechia
 • Společnost přátel jižních Slovanů v České republice (1995-2005)
 • soudní překladatel a tlumočník jazyka bulharského, srbského, bosenského a chorvatského
Ocenění vědeckou komunitou
 • BRONZOVÁ MEDAILE děkana Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě za přínos k rozvoji univerzitní bulharistiky na Slovensku (2017)

 • člen redakční rady a jeden z editorů časopisu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity LINGUISTICA BRUNENSIA
 • člen redakční rady časopisu Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity OPERA SLAVICA (Slavistické rozhledy)
 • člen redakční rady časopisu Katedry srbského jazyka Filologické fakulty Univerzity v Bělehradu (Srbsko) SRPSKI JEZIK (Studije srpske i slovenske)
 • člen vědecké rady periodika Filologické fakulty Univerzity v Banja Luce (Bosna a Hercegovina) SRBISTIKA DANAS
 • člen redakční rady časopisu Fakulty slovanských filologií Sofijské univerzity sv. Klimenta Ochridského (Bulharsko) BĂLGARSKA REČ (Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura)
 • člen redakční rady časopisu Sofijské univerzity sv. Klimenta Ochridského (Bulharsko) SĂVREMENNA LINGVISTIKA

 • člen redakční rady SBORNÍKU PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY (Řada A - jazykovědná) (2007)
 • člen redakční rady časopisu Společnosti přátel jižních Slovanů v ČR SLOVANSKÝ JIH (do 2008)
 • předseda Jihomoravské pobočky Společnosti přátel jižních Slovanů v ČR (do 2005)

 • člen organizačních týmů IV. a V. mezinárodního balkanistického sympozia (Šlapanice u Brna 1994, Brno 2001)
 • spolukoordinátor organizačního týmu VI. mezinárodního balkanistického sympozia (Brno 2005)
 • koordinátor organizačního týmu mezinárodního setkání odborníků v rámci Týdne chorvatské kultury (Brno 2006)
 • spolukoordinátor organizačního týmu mezinárodní vědecké konference Prepodavaneto na bălgarski ezik kato čužd v slavjanski i neslavjanski kontekst (Brno 2010)
 • spolukoordinátor organizačních týmů cyklu mezinárodních vědeckých konferencí Výuka jihoslovanských jazyků (a literatur) v dnešní Evropě (Brno 2011, 2012, 2013, 2014, 2016)
 • spolukoordinátor organizačního týmu mezinárodní vědecké konference Jihoslovanská frazeologie kontrastivně (Brno 2015)

 • vyžádaná přednáška "Česko a jeho ekvivalenty ve slovanských jazycích" v rámci VII. veřejného slyšení Senátu Parlamentu ČR na téma Funkční rozlišování spisovných názvů Česká republika a Česko a jejich cizojazyčných ekvivalentů (Praha 2004)
 • vyžádaná přednáška o Bulharsku v rámci tematického večera "Bulharsko, Rumunsko: seznamte se, prosím" u příležitosti vstupu Bulharska a Rumunska do Evropské unie (pořadatel: Eurocentrum Brno, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 2007)
 • vyžádaná přednáška "Istorija studija srpskohrvatskog, odnosno srpskog jezika na MU u Brnu i dalje u Češkoj, Slovačkoj i Čehoslovačkoj" na pozvání studijního programu srbského jazyka a jihoslovanských literatur na Univerzitě Černé Hory - Filologické fakultě v Nikšići (Nikšić 2012)
 • vyžádaná přednáška "Istorija studija srpskog jezika u Češkoj, odnosno Čehoslovačkoj" na pozvání černohorské pobočky Matice srbské (Podgorica 2012)
 • vyžádaná přednáška "Čechy/Česko srbsky a Srbija/Srpska česky aneb Problematika geografických jmen v praxi" na pozvání České národní rady v Srbsku v rámci jejího projektu Otvorena kapija jezika i literature (Bela Crkva, Beograd 2016)
 • vyžádaná přednáška "Bulharsko v dějinách" v rámci Bulharských dní (z cyklu Evropské dny) pořádaných poslankyní Evropského parlamentu MUDr. Olgou Sehnalovou, MBA u příležitosti bulharského předsednictví Evropské unie (Kroměříž 2018)
Vybrané publikace
 • KREJČÍ, Pavel. Češkijat glagol "tunelovat" i negovite derivati – simvol na ikonomičeskata prestăpnost ot 90-te godini na 20-ti vek v Čechija. Balkanistic Forum = Balkanističen Forum. Blagoevgrad (Bulgaria): South-Western University Neophite Rilsky, 2023, XXXII, č. 2, s. 280-288. ISSN 1310-3970. doi:10.37708/bf.swu.v32i2.16. záznam v CEEOL info
 • KREJČOVÁ, Elena a Pavel KREJČÍ. Săvremennata ezikovedska bălgaristika v Masarikovija universitet v Bărno. Slavjanski dialozi. Spisanie za slavjanski ezici, literaturi i kulturi. Plovdiv: Filologicheskii︠a︡ fakultet pri Plovdivskii︠a︡ universitet Paisiĭ Khilendarski"", 2023, roč. 2023, č. 32, s. 26-34. ISSN 1312-5346. Webová stránka příslušného časopisu. info
 • KREJČÍ, Pavel. Naimenovanijata na dăržavite - problem na čuždoezikovite ekvivalenti. Proudy: středoevropský časopis pro vědu a literaturu. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, 2023, roč. 2023, č. 1, s. 1-3. ISSN 1804-7246. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Profesor Miroslav Dudok sedmdesátiletý. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISSN 1211-7676. doi:10.5817/OS2023-2-7. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Srbochorvatština - zrod, vývoj, rozpad a co bylo dál? In Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, 27.04.2022, Praha. 2022. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Czechia vs. Czech Republic. In Jednotná prezentace republiky ve sportu doma i v zahraničí. 2022. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Toponyma v české, chorvatské a bulharské frazeologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 251 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 520. ISBN 978-80-280-0133-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0134-2022. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Seminarăt po prevod – văzmožna i izpitana metodologija. Proudy: středoevropský časopis pro vědu a literaturu. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, 2022, roč. 2022, č. 1, s. nestr., 2 s. ISSN 1804-7246. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Anglijsko ime na Čechija (Czechia) - misijata naj-nakraja văzmožna? Biblioteka "Meždunaroden filologičeski forum". Sofia: Izdanie na Fakulteta po slavjanski filologii kăm Sofijski universitet „Sv. Kliment Ochridski”, 2022, roč. 2022, č. 10, s. nestr., 8 s. ISSN 2535-1354. Plný text článku info
 • KREJČÍ, Pavel, Elena KREJČOVÁ a Nadezhda STALYANOVA. A (Non)Existing Language – Serbo-Croatian after WWII. Balkanistic Forum. Blagoevgrad, 2021, roč. 30, č. 1, s. 233-243. ISSN 1310-3970. doi:10.37708/bf.swu.v30i1.15. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Toponimni komponenti v nominalnite kolokacii văv frazeologijata na bălgarski, sărbochărvatski i češki ezik. Filologičeski forum. Sofija: Fakultet po slavjanski filologii, Sofijski universitet "Sv. Kliment Ochridski", 2021, roč. 7, 1 (13), s. 64-77. ISSN 2367-8119. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Toponymické komponenty v českých, srbochorvatských a bulharských frazémech se strukturou propoziční a polypropoziční. Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2021, roč. 10, prosinec 2021, s. 66-75. ISSN 2449-8297. doi:10.17951/zcm.2021.10.66-75. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. K původu některých českých a srbochorvatských frazémů s toponymickým komponentem. In Štěpánek, Václav et al. Savremena srpska i češka slavistička istraživanja / Současná srbská a česká slavistická bádání. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2021. s. 123-135. ISBN 978-80-263-1699-2. info
 • KREJČÍ, Pavel. About the Two-volume Trilingual Dictionary of Linguistic Terms. Balkanistic Forum. Blagoevgrad, 2020, roč. 29, č. 3, s. 314-317. ISSN 1310-3970. doi:10.37708/bf.swu.v29i3.17. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Ivan Dorovský a jazyková příprava studentů po roce 1989 aneb Vzpomínky jednoho studenta. In Ivanu Dorovskému ad honorem. Příspěvky z kolokvia k 85. narozeninám prof. dr. Ivana Dorovského, DrSc. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 61-67. ISBN 978-80-210-9604-2. info
 • KREJČÍ, Pavel. Kocourkovská fikce v českém a slovenském kontextu. In Borislav Borisov et al. V bezkraja večen i nezrim. Jubileen sbornik posveten na prof. d.f.n. Žoržeta Čolakova. 1. vyd. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo "Paisij Chilendarski", 2020. s. 426-435. ISBN 978-619-202-612-7. info
 • KREJČÍ, Pavel. Eleven Fragments from the World of Czech and South Slavonic Languages : Selected South Slavonic Studies 2. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 167 s. ISBN 978-80-210-9468-0. info
 • KREJČÍ, Pavel. Brno University Production on South Slavic or Balkan Slavic Languages in the 21st Century. Filologičeski forum. Sofija: Fakultet po slavjanski filologii, Sofijski universitet "Sv. Kliment Ochridski", 2019, roč. 5, 2 (10), s. 66-74. ISSN 2367-8119. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Jihoslovanské jazyky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Tradice a současnost. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 11 s. Ústav slavistiky: východiska a perspektivy. ISBN 978-80-210-9286-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9287-2019. info
 • KREJČÍ, Pavel a Mateja KOSI. Slovenistika na Masarykovi univerzi v Brnu. In Mojca Nidorfer Šiškovič, Simona Kranjc, Mateja Lutar. Slovenščina in slovenistike na univerzah po svetu : Svetovni dnevi slovenske znanosti in umetnosti – ob 100-letnici Univerze v Ljubljani. První. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2019. s. 42-45. ISBN 978-961-06-0271-2. URL URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Základní společensko-politické reálie současné Bosny a Hercegoviny a jejich translatologické reflexe v češtině. Opera Slavica = Slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2019, roč. 29, č. 4, s. 27-40. ISSN 1211-7676. doi:10.5817/OS2019-4-3. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Za problematikata na sădăržanieto na lingvističnite termini zoonim i fitonim v bălgarski, srăbski, hărvatski i češki ezik. Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura. Sofija: Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ohridski", 2019, roč. 25, č. 1, s. 49-58. ISSN 1310-733X. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Václav Štěpánek a jeho pedagogické působení na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Matice moravská ve spolupráci s Ústavem slavistiky a Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity, 2019. 6 s. Od moravských luk k balkánským horám : Václavu Štěpánkovi k šedesátinám / k vydání připravil Petr Stehlík ve spolupráci s Liborem Janem a Ladislavem H. ISBN 978-80-87709-24-5. info
 • KREJČÍ, Pavel. Kocourkovská fikce v českém prostředí. In Dobríková, Mária. Percepcia nadprirodzena vo frazeológii : Slavofraz 2019. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. s. 204-208. ISBN 978-80-223-5023-5. info
 • KREJČÍ, Pavel. Comparison of the Introductory Passages of Croatian, Serbian and Bosnian Grammars. Filologičeski forum. Sofija: Fakultet po slavjanski filologii, Sofijski universitet "Sv. Kliment Ochridski", 2018, br. 7, č. 1, s. 47-54. ISSN 2367-8119. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Eight Fragments from the World of Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin Languages : Selected South Slavonic Studies 1. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2018. 152 s. ISBN 978-80-210-8991-4. info
 • KREJČÍ, Pavel. Lingvonyma v ústavách postjugoslávských státních útvarů (Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Černá Hora). In Bogoczová, Irena; Nedomová, Zdeňka. Area Slavica 2 (Slovanské jazyky ve světle termínu). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2018. s. 23-39. ISBN 978-80-7599-008-2. info
 • KREJČÍ, Pavel. The Name of the Language in the Constitution : a Reflection of Reality, or Unrealistic Desires? (Based on Examples from Croatia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro). Balkanistic Forum. Blagoevgrad, 2018, roč. 27, č. 3, s. 154-161. ISSN 1310-3970. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena a Pavel KREJČÍ. Bălgaristikata v Bărno: lebedova pesen ili novo načalo? Ezikov svjat - Orbis linguarum. Blagoevgrad, 2018, roč. 16, č. 2, s. 20-24. ISSN 1312-0484. info
 • KREJČÍ, Pavel. Regionalni i lokalni toponimi u srpskoj, hrvatskoj, bugarskoj i češkoj frazeologiji. Južnoslovenski filolog. Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 2018, roč. 74, č. 2, s. 185-198. ISSN 0350-185X. doi:10.2298/JFI1802185K. info
 • KREJČÍ, Pavel. Exotické toponymické komponenty ve frazeologii (na materiálu češtiny, chorvatštiny a bulharštiny). In Vojtechová Poklač, Saša. Philologica. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, LXXVII. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2018. s. 197-202. ISBN 978-80-223-4639-9. info
 • KREJČOVÁ, Elena a Pavel KREJČÍ. Quo vadis, philologia? Vydání první. Brno: Tribun EU, 2017. 300 s. ISBN 978-80-263-1178-2. info
 • KREJČÍ, Pavel. Lingvonyma v ústavách postjugoslávských státních útvarů. In Area Slavica 2, 3.-4. 10. 2017, Ostrava, Czechia. 2017. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Lokalni i regionalni toponimi u srpskoj, bugarskoj i češkoj frazeologiji. In Srbistika danas. 2017. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Česká jazykovědná balkanistika 2006-2016. In Václav Štěpánek, Jiří Mitáček. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, Ústav slavistiky FF MU, 2017. s. 91-99. ISBN 978-80-7028-492-6. info
 • KREJČÍ, Pavel. O čtyřjazyčném tematickém slovníku. Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2017, roč. XXVII, č. 2, s. 59-61. ISSN 1211-7676. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Toponymické komponenty s příznaky kritiky, posměchu, ironie v české, srbské a bulharské frazeologii. Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2017, roč. 21, 1-2, s. 169-175. ISSN 1450-5061. Plný text info
 • KREJČÍ, Pavel. Bălgarski i češki frazeologizmi s toponimni komponenti ot frazeosemantično pole "prostranstvo, razstojanie". In Balázs L., Gábor; Farkas Baráthi, Mónika; Majoros, Henrietta. Bulgaristični četenija - Szeged 2017. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 2017. s. 185-191. ISBN 978-963-315-365-9. info
 • KREJČÍ, Pavel. Česká, slovenská, chorvatská, srbská a bulharská frazeologie v polovině druhé dekády nového století (pokus o srovnávací rekapitulaci). Pavel Krejčí, Elena Krejčová (eds.). In Pavel Krejčí, Elena Krejčová (eds.). Jihoslovanská frazeologie kontrastivně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 11-32. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 453. ISBN 978-80-210-8372-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8372-2016. info
 • KREJČÍ, Pavel. Lingvonyma v ústavách jugoslávského státu (1918–1992) a jeho svazových republik. In Bogoczová, Irena; Nedomová, Zdeňka. Area Slavica. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2016. s. 37-51. ISBN 978-80-7464-829-8. info
 • KREJČÍ, Pavel a Elena KREJČOVÁ. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě III : kolektivní monografie. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2016. 327 s. ISBN 978-80-906183-7-4. info
 • KREJČÍ, Pavel a Elena KREJČOVÁ. Bogoslav Šulek a jeho filologické dílo / i njegov filološki rad : kolektivna monografija. 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů - Ústav slavistiky FF MU, 2016. 137 s. ISBN 978-80-263-1150-8. info
 • KREJČÍ, Pavel a Elena KREJČOVÁ. Jihoslovanská frazeologie kontrastivně. Pavel Krejčí, Elena Krejčová (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 144 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 453. ISBN 978-80-210-8372-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8372-2016. info
 • DOBRÍKOVÁ, Mária, Mária DUDÁS, Mónika FARKAS BARÁTHI, Illiana GENEW-PUHALEWA, Milvia GULEŠIĆ MACHATA, Svetlana KMECOVÁ, Daniela KONSTANTINOVA, Pavel KREJČÍ, Elena KREJČOVÁ, Milina SVÍTKOVÁ, Saša VOJTECHOVÁ POKLAČ a Radost ŽELEZAROVA. Jihoslovanská frazeologie kontrastivně. Pavel Krejčí, Elena Krejčová (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 144 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 453. ISBN 978-80-210-8372-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8372-2016. info
 • KREJČÍ, Pavel. Obyvatelská jména v současné češtině a bulharštině : Avramova, C.: Imena na žiteli (nomina habitatorum) v săvremennija češki i săvremennija bălgarski ezik. Sofija: Paradigma – Bohemija klub 2013. 158 s. ISBN 978-954-326-198-7. Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2016, roč. XXVI, č. 4, s. 71-78. ISSN 1211-7676. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Česká jazykovědná balkanistika 2006-2016. In VII. mezinárodní balkanistické sympozium. 2016. info
 • KREJČÍ, Pavel. Bulharské a české ekvivalenty některých srbských frazémů v Mostu na Drině Iva Andriće. In Gábor, Balázs L.; Mónika, Farkas Baráthi; Majoros, Henrietta. Bălgaristični četenija - Seged 2015. Meždunarodna naučna konferencija, Seged, Ungarija, 11-12 juni 2015 g. Szeged: JATEPress, 2016. s. 181-188. ISBN 978-963-315-313-0. info
 • KREJČÍ, Pavel. E. Krejčova, N. Staljanova, O. Soroka. Kratăk tematičen rečnik na bălgarskija, češkija, polskija i ukrainskija ezik. Bălgaristika / Bulgarica. Sofija: Izdatelstvo na BAN "Prof. Marin Drinov", 2016, roč. 33, s. 134-136. ISSN 1311-8544. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Bălgarski i češki ekvivalenti na njakoi srăbski frazeologizmi ot "Mosta na Drina" na Ivo Andrič. In International Conference Readings in Bulgarian Studies – Szeged 2015, Szeged, Hungary 11th and 12th June 2015. 2015. info
 • KREJČÍ, Pavel. Lingvonyma v ústavách jugoslávského státu (1918–1992) a jeho svazových republik. In Mezinárodní vědecká konference Area Slavica 2015, Ostrava, 20.-21. října 2015. 2015. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Pet meždunarodni bărnenski srešti na prepodavatelite po južnoslavjanski ezici v slavjanski i neslavjanski kontekst. Ezik i literatura. Sofija: Săjuz na filolozite bălgaristi, 2015, Neuveden, 1-2, s. 28-33. ISSN 0324-1270. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Jihoslovanské jazykové paradoxy a univerzitní výuka. In Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš; Zelenková, Anna. Aktuální problémy současné slavistiky : (jazyk - literatura - kultura - politika). Brno: Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky FF MU a Slavistická společnost Franka Wollmana v Brně, 2015. s. 367-373. ISBN 978-80-905336-5-3. info
 • KREJČÍ, Pavel. Bălgarski i češki ekvivalenti na njakoi srăbski frazeologizmi ot "Mosta na Drina" na Ivo Andrič. Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura. Sofija: Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ohridski", 2015, roč. 21, č. 3, s. 89-99. ISSN 1310-733X. info
 • KREJČÍ, Pavel. Ot objasnenieto do premălčavaneto ili Sravnenie na uvodnite tekstove na hărvatskite, srăbskite i bosnenskite ezikovedski spravočnici. Balkanistic Forum. Bulharsko, 2015, roč. 24, č. 2, s. 314-319. ISSN 1310-3970. URL info
 • KREJČÍ, Pavel a Elena KREJČOVÁ. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě : kolektivní monografie. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2015. 284 s. ISBN 978-80-905336-6-0. info
 • KREJČÍ, Pavel. Srbistika u okviru južnoslovenskih filologija i balkanistike na univerzitetu u Brnu – prošlost, sadašnjost i budućnost. Ishodišta. Temišvar - Niš: Savez Srba u Rumuniji - Centar za naučna istraživanja i kulturu Srba u Rumuniji - Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 2015, Neuveden, č. 1, s. 169-176. ISSN 2457-5585. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Název Czechia - nekonečný příběh? neuvedeno: Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku, 2015. s. 8-10. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Vuk Stefanović Karadžić - obdivovaný i kritizovaný. In Krejčí, Pavel; Krejčová, Elena a kolektiv. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě : kolektivní monografie. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2015. s. 35-40. ISBN 978-80-905336-6-0. info
 • KREJČÍ, Pavel. Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu : kontrastivní analýza. Vydání první. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2015. 198 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 436. ISBN 978-80-210-8004-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8004-2015. Digitální knihovna FF MU info
 • KREJČÍ, Pavel. Toponimni komponenti v bălgarskata i srăbskata frazeologija. In Žoržeta Čolakova et al. Paisievi četenija. Slavistika, Plovdiv, 29–31 oktomvri 2015. Naučni trudove, tom 53, kn. 1, sb. V, 2015 – Filologija. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo „Paisij Chilendarski“, 2015. s. 70-79. ISSN 0861-0029. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. O procesu kodifikace spisovné bulharštiny a češtiny v 18./19. století : Borisov, B.: Bălgarskijat i češkijat knižoven ezik prez văzraždaneto. Osobenosti na kodifikacijata. Sofija: Prosveta 2012, 215 s. ISBN 978-954-01-2604-3. Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2015, roč. XXV, č. 2, s. 82-86. ISSN 1211-7676. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Njegošův Gorski vijenac a jeho první bulharský překlad : Najda Ivanova: Bălgarskata prevodna recepcija na Petăr Petrovič Negoš prez XIX vek. „Izvlѣčenie izъ Gorskij vѣnecъ“ (1891) ot Petăr Ivanov. Universitetska biblioteka № 494. Sofija: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, 2011, ISBN 978-954-07-3039-4, 216 s. Slavia. Časopis pro slovanskou filologii. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2015, roč. 84, č. 1, s. 117-119. ISSN 0037-6736. info
 • KREJČÍ, Pavel. Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků (od 9. do počátku 19. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 114 s. ISBN 978-80-210-6914-5. Digitální knihovna FF MU info
 • KREJČOVÁ, Elena a Pavel KREJČÍ. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. 1. vyd. Brno: Občanské sdružení Porta Balkanica, 2014. 702 s. ISBN 978-80-904846-7-2. info
 • KREJČÍ, Pavel. Tři české lingvodidaktické publikace pro výuku srbochorvatštiny z druhé poloviny 20. století ve světle sociolingvistické analýzy. In Krejčová, Elena; Krejčí, Pavel. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. 1. vyd. Brno: Porta Balkanica, 2014. s. 507-513. ISBN 978-80-904846-7-2. info
 • KREJČÍ, Pavel. Hudební motivy s numerickými komponenty v české, chorvatské, srbské a bulharské frazeologii. In Dobríková, Mária. Frazeologické štúdie VI. Hudobné motívy vo frazeológii. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. s. 168-179. ISBN 978-80-223-3677-2. info
 • KREJČÍ, Pavel. Săvremenna ezikova situacija v Černa gora (opit za edin nevăzmožen analiz). In Ivanova, Diana. Ezikova politika v evropejski i nacionalen kontekst. 1. vyd. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo „Paisij Chilendarski“, 2014. s. 81-95. ISBN 978-954-423-947-3. info
 • KREJČÍ, Pavel. Nastava istorije jezika Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca za studente južnoslovenskih filologija i balkanistike u Brnu – problemi i izazovi. Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2014, roč. 18, č. 2014, s. 484-494. ISSN 1450-5061. http://www.slavistickodrustvo.org.rs/pdf_dokumenti/Slavistika_XVIII_2014.pdf info
 • KREJČÍ, Pavel a Elena KREJČOVÁ. Bohemistika a bulharistika mezi Českem a Bulharskem (současnost, problémy a perspektivy). In Penčev, Vladimir. 20 godini „Bohemija klub“. Sofija: Izdatelstvo „Paradigma“, 2014. s. 114-126. ISBN 978-954-326-236-6. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Sărbite, chărvatite, bošnjacite i černogorcite i technijat ezik. Kak da go prepodavame na akademična počva? In Mladenova, Margarita; Železarova, Radost. Slavjanskite ezici otblizo : Sbornik v čest na 70-godišninata na doc. Janko Băčvarov. Sofija: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, 2013. s. 537-544. ISBN 978-954-07-3486-6. info
 • KREJČÍ, Pavel. Proč panuje v Bosně a Hercegovině jazykový babylon? In veda.muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. nestránkováno. ISSN 1805-9759. http://www.veda.muni.cz/vite/3809-proc-panuje-v-bosne-a-hercegovine-jazykovy-babylon?#.Uo02gyfYQgo info
 • KREJČÍ, Pavel. Srbové, Chorvati, Bosňáci a Černohorci a jejich jazyk/jazyky jako předmět univerzitní výuky. Opera Slavica = Slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 23, č. 4, s. 238-245. ISSN 1211-7676. Digitální knihovna FF MU info
 • KREJČÍ, Pavel. Konstitucija i ezik (štrichi kăm ezikovata politika na Sărbija i drugite postsărbochărvatski republiki). In prof. dfn Diana Ivanova. Bălgarska ezikova politika v uslovijata na evropejska integracija i globalizacija. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo „Paisij Chilendarski“, 2012. s. 150-162. ISBN 978-954-423-784-4. info
 • KREJČÍ, Pavel. Sborník o současné bulharské a slovenské lexikografii. Opera Slavica - slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. XXII, č. 2, s. 50-52. ISSN 1211-7676. info
 • KREJČÍ, Pavel. Jazyk(y) Srbů, Chorvatů, Bosňáků a Černohorců v ústavách od 19. století do současnosti (1. část). In Navýchod. Praha: Na východ od Aše, 2012. s. 16-19. ISSN 1214-2522. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Jazyk(y) Srbů, Chorvatů, Bosňáků a Černohorců v ústavách od 19. století do současnosti (2. část). In Navýchod. Praha: Na východ od Aše, 2012. s. 19-21. ISSN 1214-2522. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena, Pavel KREJČÍ a Michal PRZYBYLSKI. Výuka jihoslovanských jazyků v Evropě – současnost a perspektivy. 2012. info
 • KREJČÍ, Pavel. Frazeologijata v centralnite novinarski emisii na komersialnite televizii v Bălgarija, Chărvatija i Čechija. Jubilejni Paisievi četenija. Universitetăt – akademična karta na sveta. Plovdiv, 3–4 noemvri 2011. Naučni trudove, 2011 – Filologija. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo „Paisij Chilendarski“, 2012, tom 49, kn. 1, sb. B, s. 240-245. ISSN 0861-0029. info
 • KREJČÍ, Pavel. Kordić, S.: Jezik i nacionalizam. Zagreb: Durieux, 2010, 430 s., ISBN 978-953-188-311-5. Opera Slavica - slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. XXII, č. 4, s. 59-63. ISSN 1211-7676. info
 • KREJČÍ, Pavel. Srbský jazyk na Masarykově univerzitě v Brně. Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, FF BU, 2012, roč. XVI, Neuvedeno, s. 508-514. ISSN 1450-5061. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Horonimi Srbija i Srpska kao translatološki problem (pitanje čeških ekvivalenata). In Stojanović, Jelica. Srpsko jezičko nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore i srpski jezik danas : Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa održanog u Herceg Novom 20–23. aprila 2012. godine. Nikšić: Matica srpska – Društvo članova u Crnoj Gori, 2012. s. 353-359. ISBN 978-9940-580-09-4. info
 • KREJČÍ, Pavel. Sport kato iztočnik na frazeologizmite v bălgarskija, chărvatskija i češkija ezik. In Farkas Baráthi Mónika, Majoros Henrietta. Bălgarskijat ezik i literatura v slavjanski i v neslavjanski kontekst. Meždunarodna konferencija, Seged, Ungarija, 28-29 maj 2009. 1. vyd. Szeged: JATEPress, 2011. s. 265-271. ISBN 978-963-306-100-8. info
 • KREJČÍ, Pavel. Frazeologijata v služba na žurnalistikata. In D-r Vladislav Milanov, D-r Nadežda Michajlova-Staljanova. Ezik, moral, otgovornost. Sbornik v čest na 70-godišninata na profesor doktor na filologičeskite nauki Vasilka Radeva. 1. vyd. Sofija: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, Centăr za analiz na političeskata i žurnalističeskata reč, 2011. s. 88-94. ISBN 978-954-07-3187-2. info
 • KREJČÍ, Pavel. Bălgarska, chărvatska, slovaška i češka frazeologija v kraja na părvoto desetiletie na novija vek – opit za săpostavitelna rekapitulacija. In Žoržeta Čolakova et al. Paisievi četenija. Istorija i săvremenno săstojanie na bălgarskija ezik; Obšto i sravnitelno ezikoznanie; Edinadeseti polsko-bălgarski kolokvium, Plovdiv, 26–30 noemvri 2010. Naučni trudove, tom 48, kn. 1, sb. A, 2010 – Filologija. 1. vyd. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo „Paisij Chilendarski“, 2011. s. 196-205. ISSN 0861-0029. info
 • KREJČÍ, Pavel. Problematika výuky jihoslovanských jazyků na Filozofické fakultě MU v Brně. In Elena Krejčová, Pavel Krejčí, Michal Przybylski. Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. 1. vyd. Brno: Porta Balkanica, 2011. s. 264-271. ISBN 978-80-904846-2-7. info
 • KREJČÍ, Pavel. Lingvisticky zaměřené bakalářské a magisterské práce studentů jihoslovanských filologií a balkanistiky FF MU v období let 2005 až 2010. In Elena Krejčová, Pavel Krejčí, Michal Przybylski. Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. 1. vyd. Brno: Porta Balkanica, 2011. s. 276-279. ISBN 978-80-904846-2-7. info
 • KREJČÍ, Pavel, Elena KREJČOVÁ a Michal PRZYBYLSKI. Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. 1. vyd. Brno: Porta Balkanica, 2011. 319 s. ISBN 978-80-904846-2-7. info
 • KREJČÍ, Pavel. Česko/Čechy i Srbija/Srpska kato prevodačeski problem. Ezikov svjat = Orbis linguarum. Blagoevgrad: Jugozapaden universitet "Neofit Rilski", 2011, Neuveden, č. 2, s. 130-135. ISSN 1312-0484. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Bălgarska, chărvatska, slovaška i češka frazeologija v kraja na părvoto desetiletie na novija vek – opit za săpostavitelna rekapitulacija. Paisievi četenija. Istorija i săvremenno săstojanie na bălgarskija ezik; Obšto i sravnitelno ezikoznanie; Edinadeseti polsko-bălgarski kolokvium, Plovdiv, 26–30 noemvri 2010. Naučni trudove, 2010 – Filologija. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo „Paisij Chilendarski“, 2011, tom 48, 1, sb. A, s. 196-205. ISSN 0861-0029. info
 • KREJČOVÁ, Elena, Pavel KREJČÍ a Michal PRZYBYLSKI. Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. 2011. info
 • KREJČÍ, Pavel. Srbská filologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Koprivica, Verica; Korda-Petrović, Aleksandra. Od Moravy k Moravě II : z historie česko-srbských vztahů = Od Morave do Morave II. Iz istorije češko-srpskich odnosa. 1. vyd. Novi Sad: Matice srbska ve spolupráci s Maticí moravskou Brno, 2011. s. 387-396. ISBN 978-86-7946-072-1. info
 • KREJČÍ, Pavel. Sportovní tematika v bulharské, chorvatské a české frazeologii (na materiálu z příslušných frazeologických slovníků). In Žoržeta Čolakova et al. Paisievi četenija. Ezik - literatura - obštestveni institucii. Plovdiv, 26-27 noemvri 2009. Naučni trudove, tom 47, kn. 1, sb. B, 2009. 1. vyd. Plovdiv: Plovdivski universitet „Paisij Chilendarski“, Filologičeski fakultet, 2010. s. 220-228. ISSN 0861-0029. info
 • KREJČÍ, Pavel. Obučenieto po bălgarski ezik v Masarikovija universitet v grad Brno. In Elena Krejčová, Pavel Krejčí. Prepodavaneto na bălgarski ezik kato čužd v slavjanski i neslavjanski kontekst. 1. vyd. Brno: Porta Balkanica, 2010. s. 7-9. ISBN 978-80-904846-0-3. info
 • KREJČOVÁ, Elena a Pavel KREJČÍ. Prepodavaneto na bălgarski ezik kato čužd v slavjanski i neslavjanski kontekst. 1. vyd. Brno: Porta Balkanica, 2010. 177 s. ISBN 978-80-904846-0-3. info
 • KREJČOVÁ, Elena a Pavel KREJČÍ. Prepodavaneto na bălgarski ezik kato čužd v slavjanski i neslavjanski kontekst. 2010. info
 • KREJČÍ, Pavel. Češkite geografski nazvanija Česko, Čechy i technite ekvivalenti v drugi slavjanski ezici. Slavjanski dialozi. Spisanie za slavjanski ezici, literaturi i kulturi. Plovdiv: Plovdivski universitet, 2010, God. VII, 10-11, s. 93-99. ISSN 1312-5346. info
 • KREJČÍ, Pavel. Văprosi okolo bălgarskite nazvanija na njakoi evropejski strani (Belarus, Moldova, Irlandija, Niderlandija, Hărvatija). In PhDr. Alica Kulihová, Ph.D. a PhDr. Oľga Škvareninová, CSc. Preklad ako kultúrna a literárna misia. Zborník prác z medzinárodnej konferencie konanej 3. 10. 2008 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. s. 78-87. ISBN 978-80-223-2785-5. info
 • KREJČÍ, Pavel. Česko svůj anglický překlad má. Už 16 let! Vesmír. Časopis akademické obce. Praha: Vesmír, s. r. o., 2009, roč. 88 (139), č. 3, s. 200-202. ISSN 0042-4544. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Srbská a chorvatská filologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Výučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí – súčasnosť a perspektívy. Zborník príspevkov z Medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 24.–25. 4. 2008 v Banskej Bystrici. Ed. Gabriela Olchowa. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. s. 47-53. ISBN 978-80-8083-799-0. info
 • KREJČÍ, Pavel. Česko, Čechy a jejich ekvivalenty ve slovanských jazycích. In Čovekăt i ezikăt, universum. Jubileen sbornik po slučaj 60-godišninata na doc. d-r Ivan Čobanov. 1. vyd. Plovdiv1: Universitetsko izdatelstvo „Paisij Chilendarski“, 2009. s. 173-176. ISBN 978-954-423-504-8. info
 • KREJČÍ, Pavel. 15 let samostatného českého státu - 15 let zmatků v jeho pojmenování. In Paisievi četenija. Interkulturnijat dialog – tradicii i perspektivi. Ezikoznanie. Plovdiv, 27–28 noemvri 2008. Naučni trudove, tom 46, kn. 1, sb. A, 2008. Žoržeta Čolakova et al. (eds.), 2008,. 1. vyd. Plovdiv: Plovdivski universitet „Paisij Chilendarski“, Filologičeski fakultet, 2009. s. 385-397. ISSN 0861-0029. info
 • KREJČÍ, Pavel. Štěpení srbochorvatštiny. In Klíčové problémy slovanských areálů. Ivo Pospíšil (ed.), Jiří Gazda, Katerina Kedron, Pavel Krejčí, Oľha Lytvynjuk, Roman Madecki, Halyna Myronova, Ivo Pospíšil, Ludvík Štěpán, Václav Štěpánek. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 62-72. ISBN 978-80-210-5010-5. info
 • KREJČÍ, Pavel. Don't be afraid of CZECHIA, it needs your help! Klaudyán. Internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2008, V, č. 1, s. 30-37. ISSN 1212-9690. URL info
 • KREJČÍ, Pavel, Leoš JELEČEK a Eva HOROVÁ. "Where are you from?" - "I am from Czechia!". The Czech And Slovak History Newsletter. Valdosta, Georgia (USA): Czechoslovak Studies Association, 2008, Volume 31, No. 2, s. 7-10. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Problematika výuky jihoslovanských jazyků na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. In Česká slavistika 2008. Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka (eds.). 1. vyd. Brno - Praha: Academicus, 2008. s. 91-100. ISBN 978-80-87192-00-9. info
 • KREJČÍ, Pavel. Zehn Jahre selbständige Serbistik und Kroatistik an der Masaryk-Universität in Brünn. In Die Welt der Slaven, Sammelbände/Zbornici, Band 31: Bosnisch/Kroatisch/Serbisch als Fremdsprachen an den Universitäten der Welt. 1. vydání. München: Verlag Otto Sagner, 2008. s. 103-108. ISBN 978-3-86688-032-0. info
 • KREJČÍ, Pavel. Nový Česko-makedonský slovník v kontextu česko-jihoslovanské lexikografie nového tisíciletí. In Studia macedonica. Sborník referátů přednesených na 4. česko-makedonské konferenci ve dnech 10. až 13. června 2007 v Brně. 1. vydání. Brno: František Šalé - ALBERT, 2008. s. 50-74. ISBN 978-80-7326-126-9. info
 • POSPÍŠIL, Ivo, Jiří GAZDA, Katerina KEDRON, Pavel KREJČÍ, Roman MADECKI, Ludvík ŠTĚPÁN a Václav ŠTĚPÁNEK. Slované a Evropa na počátku 21. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 104 s. ISBN 978-80-210-4487-6. info
 • KREJČÍ, Pavel. Bulharsko a Chorvatsko v dnešní Evropě. In Slované a Evropa na počátku 21. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 26-40. ISBN 978-80-210-4487-6. info
 • KREJČÍ, Pavel. Czechia: devadesát let po vzniku Československa, patnáct let po jeho rozpadu, ale i deset let po naganském triumfu. Klaudyán. Internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2007, IV, č. 2, s. 51-58. ISSN 1212-9690. URL info
 • KREJČÍ, Pavel, Libuše ČIŽMÁROVÁ, Eva HOROVÁ, Jiří FELIX, Leoš JELEČEK a Petr SCHNUR. K otázce verbální a vizuální prezentace českého státu. Czech Hospitality and Tourism Papers. Hotelství, lázeňství, turismus. Praha, 2007, III, č. 5, s. 86-97. ISSN 1801-1535. info
 • KREJČÍ, Pavel. Izučavanje srpskohrvatskog, odnosno srpskog jezika na Masarikovom univerzitetu u Brnu u poslednjih 15 godina. In Srpski jezik, književnost i umetnost. Zbornik radova sa naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (31.X.–01.XI. 2006). Knjiga I: Srpski jezik i društvena kretanja. 1. vydání. Kragujevac: IP Koraci, 2007. s. 279-284. info
 • KREJČÍ, Pavel. Srovnávací pohled na současnou bulharskou a českou publicistickou frazeologii (několik poznámek k osmi novým frazeologickým jednotkám). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, roč. LVI, řada jazykovědná (A 55). 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2007. s. 169-177. ISSN 0231-7567. info
 • KREJČÍ, Pavel a Jana VILLNOW KOMÁRKOVÁ. Chorvatsko, Chorvaté, chorvatština. Sborník referátů přednesených během Týdne chorvatské kultury a dalších kroatisticky zaměřených textů. 1. vyd. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, o. s.; Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2007. 248 s. edice Laboratoř, 10. ISBN 80-86735-10-9. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Několik slov úvodem. In Chorvatsko, Chorvaté, chorvatština. 1. vyd. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, o. s.; Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2007. s. 5-7. ISBN 80-86735-10-9. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Chorvatsko - geopolitický, demografický, historický a jazykový profil. In Chorvatsko, Chorvaté, chorvatština. 1. vyd. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, o. s.; Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2007. s. 9-19. ISBN 80-86735-10-9. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Peripetie s pojmenováním Chorvatska v bulharštině. In Chorvatsko, Chorvaté, chorvatština. 1. vyd. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, o. s.; Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2007. s. 213-217. ISBN 80-86735-10-9. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Česko-(srbo)chorvatské a (srbo)chorvatsko-české slovníky z období 1900-2005. In Chorvatsko, Chorvaté, chorvatština. 1. vyd. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, o. s.; Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2007. s. 233-239. ISBN 80-86735-10-9. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Bulharská a česká publicistická frazeologie ve vzájemném srovnání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 108 s. není. ISBN 80-210-4048-3. info
 • BOČEK, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Pavel KREJČÍ, Petr STEHLÍK a Václav ŠTĚPÁNEK. Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. 1164 s. ISBN 80-86488-32-2. info
 • KREJČÍ, Pavel. Barvy v současné publicistické frazeologii (na bulharském a českém materiálu). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, roč. LV, řada jazykovědná (A 54). 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2006. s. 109-121. ISSN 0231-7567. info
 • KREJČÍ, Pavel. Teorie idiomatiky a frazeologie v českých a bulharských jazykových příručkách z posledních dvaceti let. In Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI, svazek 2. 1. vydání. Brno: Ústav slavistiky FF MU, Historický ústav AV ČR, Matice moravská, 2006. s. 1007-1021. ISBN 80-86488-32-2. info
 • KREJČÍ, Pavel. Typologie idiomů a frazémů v současné bulharské publicistice. In Slavistika i obštestvo. 1. izd. Sofija: Heron press, 2006. s. 243-246. ISBN 954-580-189-1. info
 • KREJČÍ, Pavel. Deset let balkanistického semináře. 1. vyd. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů v České republice, 2006. 8 s. ISSN 1213-3612. info
 • KREJČÍ, Pavel. Ivan Dorovský - lexikograf. In Slavista s duší básníka. Sborník k sedmdesátinám Ivana Dorovského. Brno - Boskovice: ALBERT, 2005. s. 17-22. ISBN 80-7326-058-1. info
 • KREJČÍ, Pavel. České a bulharské publicistické idiomy a frazémy ve vzájemném srovnání. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, roč. LIV, řada jazykovědná (A 53). 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2005. s. 95-102. ISBN 80-210-3705-9. info
 • KREJČÍ, Pavel. Česko po desíti letech samostatnosti - Czechia at the Gates of the European Union. In Retoriki na pametta. Jubileen sbornik v čest na 60-godišninata na profesor Ivan Pavlov. 1. vyd. Sofija: Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ochridski", 2005. s. 101-105. ISBN 954-07-2101-6. info
 • KREJČÍ, Pavel. Proč má Chorvatsko v bulharštině tři jména? (plus pět případů dublet v bulharském zeměpisném názvosloví). In Littera scripta manet. Sbornik v čest na 65-godišninata na prof. dfn Vasilka Radeva. 1. vyd. Sofija: Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ochridski", 2005. s. 609-626. ISBN 954-07-2180-6. info
 • KREJČÍ, Pavel. Komponentově-sémantická analýza českých publicistických idiomů a frazémů. In Jubileen slavističen sbornik. Blagoevgrad: Jugozapaden universitet "Neofit Rilski" - universitetsko izdatelstvo, 2005. s. 172-180. ISBN 954-680-359-6. info
 • KREJČÍ, Pavel. Seminář jihoslovanských filologií a balkanistiky. In Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Východiska - koncepce - výhledy. 1. vyd. Brno: Vydavateľstvo Čižmár - Partner, 2005. s. 37-48. ISBN 80-89183-14-X. info
 • BOČEK, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Pavel KREJČÍ a Václav ŠTĚPÁNEK. VI. mezinárodní balkanistické symposium. 2005. info
 • KREJČÍ, Pavel. Bălgarskata frazeologija ima nov rečnik. Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura. Sofija: Fakultet po slavjanski filologii SU, 2005, god. XI, kn. 2, s. 67-69. ISSN 1310-733X. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Česko a jeho ekvivalenty ve slovanských jazycích. In Protokol o 7. veřejném slyšení Senátu na téma: Funkční rozlišování spisovných názvů Česká republika a Česko a jejich cizojazyčných ekvivalentů. Praha: Senát PČR, 2004. s. 33-34. info
 • KREJČÍ, Pavel. Česko/Czechia v oblasti sportu. In Protokol o 7. veřejném slyšení Senátu na téma: Funkční rozlišování spisovných názvů Česká republika a Česko a jejich cizojazyčných ekvivalentů. Praha: Senát PČR, 2004. s. (50-51), 2 s. info
 • KREJČÍ, Pavel. Nový česko-bulharský slovník v kontextu česko-jihoslovanské lexikografie uplynulého století. Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Brno: Ústav slavistiky FF MU v Brně, 2004, XIV., č. 4, s. 28-39. ISSN 1211-7676. info
 • KREJČÍ, Pavel a Nadežda MICHAJLOVA-STALJANOVA. Semantična charakteristika na sravnenijata v češkite i bălgarskite publicistični tekstove. In Slavistikata v načaloto na XXI vek. Tradicii i očakvanija. Sofija: SemarŠ, 2003. s. 222-229. ISBN 954-8021-13-7. info
 • KREJČÍ, Pavel. Bělorusko, Moldavsko, Irsko, Nizozemsko, Chorvatsko a Čechy v bulharském zeměpisném názvosloví (Otázka dublet). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, roč. LII, řada jazykovědná (A 51). 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2003. s. 33-50. ISBN 80-210-3151-4. info
 • KREJČÍ, Pavel a Nadežda MICHAJLOVA-STALJANOVA. Sémantická charakteristika přirovnání v českých a bulharských publicistických textech. Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Brno: Ústav slavistiky FF MU v Brně, 2003, XIII., č. 4, s. 31-41. ISSN 1211-7676. info
 • KREJČÍ, Pavel. Bulharské slovníky po roce 1945. ToP (tlumočení-překlad). Praha: JTP-Jednota tlumočníků a překladatelů, 2003, XIV, č. 69, s. 26. ISSN 1210-4159. info
 • HLADKÝ, Ladislav. České a slovenské odborné práce o jihovýchodní Evropě : bibliografie za léta 1991-2000. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 400 s. ISBN 80-210-3108-5. info
 • Narodili jsme se jako draci. Antologie bulharské moderní povídky. 1. vyd. Boskovice, Brno: František Šalé - ALBERT, Společnost přátel jižních Slovanů v ČR, 2003. 260 s. Knihovnička poezie a prózy jižních Slovanů, sv. 19. ISBN 80-7326-017-4. info
 • KREJČÍ, Pavel. Săpostavitelen pogled vărchu frazeologizmite ot češkite i bălgarskite publicistični tekstove. In Plovdivski universitet "Paisij Chilendarski" - Bălgarija; Naučni trudove - filologija, tom 41, kn. 1. 1. izd. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo Paisij Chilendarski, 2003. s. 411-417. ISSN 0861-0029. info
 • KREJČÍ, Pavel. Komparativní pohled na somatické frazémy a idiomy s klíčovým komponentem "oko/oči" (na srbském, chorvatském, bulharském a českém materiálu). In Studia Balcanica Bohemo-Slovaca (V). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 237-246. ISBN 80-210-2771-1. info
 • DOROVSKÝ, Ivan. Slovník balkánských spisovatelů. Albánská, bosensko-hercegovská, bulharská, chorvatská, makedonská, slovinská, srbská a černohorská literatura. 1. vyd. Praha: LIBRI, 2001. 683 s. Slovníky spisovatelů. ISBN 80-7277-006-3. info
 • KREJČÍ, Pavel. Sémantická motivace a překlad biblických idiomů a frazémů (na srbském, českém a bulharském materiálu). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, roč. LI, řada jazykovědná (A 50). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita., 2001. s. 67-80. ISBN 80-210-2819-X. info
 • KREJČÍ, Pavel. Idiomy a frazémy ve vybraných dílech srbské a chorvatské prózy po roce 1945 a jejich české překladové ekvivalenty. Edited by Milan Jelínek. 2000. 365 s. info
 • KREJČÍ, Pavel. Bojkotovat výraz "Česko" nepůjde donekonečna. Universitas. Brno: Revue Masarykovy univerzity v Brně, 1999, roč. 1999, č. 2, s. 15-21. info
 • KREJČÍ, Pavel. Mnoho Čechů neumí správně pojmenovat svůj stát. Homo Bohemicus. Sofija: Heron Press, 1999, roč. 1999, 1/2, s. 103-109. info
 • KREJČÍ, Pavel. Malé zamyšlení nad příčinami balkánské krize. Universitas. Brno: Revue Masarykovy univerzity v Brně, 1998, roč. 1998, č. 1, s. 18-24. info
 • KREJČÍ, Pavel. Frazeologie a idiomatika v chorvatských publicistických textech. Edited by Milan Jelínek. 1996. 84 s. info
 • KREJČÍ, Pavel. "Muslim" nebo "Bosňák"? Pro přátele jižních Slovanů. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů, 1995, VII, č. 2, s. 4-6. info

27. 9. 2022

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info