doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Vice-dean for doctoral studies and advanced examination procedure , Faculty of Law


Office: 247
Veveří 158/70
611 80 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3055
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Josef Šilhán
  narozen 11. srpna 1982
  bytem v Brně
Pracoviště
 • Právnická fakulta MU, katedra obchodního práva
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005: Mgr. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • 2006: JUDr. (obor obchodní právo)
 • 2009: Ph.D. (obor obchodní právo)
 • 2010: Ing. (Ekonomicko-správní fakulta MU, obor Podnikové hospodářství)
 • 2016: doc. (obor obchodní právo)
Přehled zaměstnání
 • od 2006: asistent, později odborný asistent a docent na katedře obchodního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
 • 2012-2019: odborný asistent, později docent na katedře práva, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 2015-2020: asistent soudce, Nejvyšší soud
 • od 2017: rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR
 • od 2019: proděkan pro doktorské studium a rigorózní řízení
 • od 2023: asistent místopředsedy soudu, Nejvyšší soud
Pedagogická činnost
 • Výuka v předmětech bakalářského, magisterského i doktorského studia. Vedení diplomových i bakalářských pracé, vedení doktorandů. Členství v komisích pro obhajoby závěrečných prací, člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky, členství v oborových radách.
  Realizována je řada odborných přednáškových aktivit, nejen v rámci akademického působení pro posluchače právnické fakulty či na odborných konferencích, ale též pro externí posluchače z právní i podnikové praxe.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Primárním zaměřením jsou zejména obchodní závazkové vztahy, uzavírání, plnění a následky porušení obchodní smlouvy, zkoumání smluvních možností a mezí dispozic s rozsahem odpovědnosti, jakož i zkoumání komplexních smluvních možností řešení nejrůznějších rizik obchodních transakcí.
  Dalšími oblastmi profesního zájmu jsou právo obchodních společnostía corporate governance a v minulosti též právo hospodářské soutěže, zejména regulace tržní dominance. Z hlediska přístupu k jednotlivým problémovým právním otázkám je pozornost věnována též ekonomické analýze práva (law & economics), jak v teoretické, tak právně-aplikační rovině.

  Účast v projektech:
  - hlavní řešitel grantového projektu GAČR GPP408/10/P186 - Ochrana hospodářské soutěže z pohledu práva a ekonomie (2010-2012)
  - hlavní řešitel projektu OP VK Oblast podpory 2.4 - Partnerství a sítě - „Právo do praxe, praxe do práva – partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe“ CZ.1.07/2.4.00/31.0146 (2013-2014)
  - spoluřešitel projektu OP VK "Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva“ (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198)
  - spoluřešitel výzkumného projektu „Koncepční, systémové a institucionální změny soukromého práva a civilního práva procesního ve světle rekodifikace soukromého práva“ (MUNI/22/katedr.projekt/2013)
Akademické stáže
 • Krátkodobé pobyty:

  - University of Wrocław, Wrocław (2010)
  - Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht, Hamburg (2010)
  - Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, München (2011, 2012)
  - University of Regensburg (2012)
  - Frances King School of English, Londýn, jazykový pobyt (2014)
Univerzitní aktivity
 • Předseda akademického senátu PrF MU (2017-2019)
 • Proděkan pro doktorské studium a rigorózní řízení (od 2019)
 • Člen redakční rady Časopisu pro právní vědu a praxi
 • Člen Rady projektů (2014-2015)
 • Člen rady pro RIV
 • Člen komise pro hodnocení vědeckých výstupů
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen Česko-slovenské společnosti pro právo a ekonomii
 • Člen oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management na VŠB-TUO
 • Hodnotitel Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Vybrané publikace
 • ŠILHÁN, Josef. Obchodní korporace z pohledu obchodního partnera. In Pokorná, J., Lasák, J., Kotásek, J. a kol. Obchodní společnosti a družstva. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022, s. 139-163. info
 • ŠILHÁN, Josef. Jednostranné určení či změna smluvního závazku. In Kotásek, J., Špačková, M. a kol. Pocta prof. Josefu Bejčkovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2022, s. 527-601. Edice Scientia, sv. č. 726. ISBN 978-80-280-0093-6. info
 • ŠILHÁN, Josef. Veřejná obchodní společnost - komentář. In Jan Lasák, Jan Dědič, Jarmila Pokorná, Zdeněk Čáp. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 590-603, 615-622, 633-635, 23 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-881-2. Katalog MU info
 • ŠILHÁN, Josef. Vznik závazků. In Jan Petrov, Michal Výtisk, Vladimír Beran. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. BECK, 2019, s. 1757-1759, 1773-1799, 31 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7. info
 • ŠILHÁN, Josef. Obsah a forma smlouvy. In Jan Petrov, Michal Výtisk, Vladimír Beran. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. BECK, 2019, s. 1800-1827. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7. info
 • ŠILHÁN, Josef. Započtení pohledávky „nejisté nebo neurčité“. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2018, roč. 26, č. 22, s. 763-773. ISSN 1210-6410. Repozitář MU info
 • BEJČEK, Josef, Josef ŠILHÁN a KOLEKTIV. Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2015, 539 s. ISBN 978-80-7400-574-9. info
 • ŠILHÁN, Josef. Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku. Praha: C. H. BECK, 2015, 535 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-544-2. info
 • ŠILHÁN, Josef a Milan HULMÁK. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Komentář k § 1764-1766, § 1908-1938, § 1949-2009. In Milan Hulmák. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Praha: C. H. BECK, 2014, s. 833-1237. Edice Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0. info
 • ŠILHÁN, Josef. The Concept of Relevant Market: Some Critical Remarks. European Competition Law Review. Andover: Sweet and Maxwell, 2012, roč. 33, č. 12, s. 589-597. ISSN 0144-3054. info
 • ŠILHÁN, Josef. Ochrana hospodářské soutěže z pohledu práva a ekonomie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 299 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, sv. č. 428. ISBN 978-80-210-6064-7. info
 • ŠILHÁN, Josef. Náhrada škody v obchodních vztazích a možnosti její smluvní limitace. 2. doplněné a přepracované vydání. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, 160 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-393-6. URL info

5. 4. 2023

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info