doc. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D.


phone: +420 543 182 425
e‑mail: