doc. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D.


telefon: 543 182 425
e‑mail: