Project information

Česká erotická literatura

Project Identification
FRVS/1805/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je příprava a zavedení jednosemestrálního výběrového kurzu, určeného pro bakalářský i navazující magisterský studijní program. Kurz je koncipován jako doplnění povinných kurzů zabývajících se českou literaturou 19. a 20. století a jeho cílem je dále rozvíjet poznatky studentů získané v těchto kurzech.


Náplní kurzu bude seznámení se s literární normou s ohledem na výskyt, povahu a funkci erotických motivů, a to od vzniku moderní české literatury (míněno od počátku národního obrození) až ke klíčovému období přelomu 19. a 20. století, kde se právě jistou trivializací nastupujících moderních směrů konstituovaly základy české erotické produkce. Studenti se blíže seznámí s průkopníky erotické literatury, autory, kteří stojí na pomezí literatury umělecké a konvenční. Následovat budou kapitoly zabývající se dalším vývojem této produkce: jejím výrazným rozmachem v době meziválečné až po násilné přerušení kontinuity po roce 1948.


Ohled bude brán také na vyjádření odlišností této trivializované literatury vůči umělecky ambicióznější produkci, sondy povedeme do obdobného literárního prostředí francouzského či italského.


Součástí projektu bude vytvoření elektronické databáze textů především pramenné literatury, se kterou se bude bezprostředně ve výuce pracovat, dále potom nákup či xerox další doporučené a rozšiřující literatury, která se stane součástí knihovního fondu FF. Studentům se tak zpřístupní mnohé obtížně dostupné texty (např. některé, dnes již v knihovnách nedostupné svazky erotické edice Přemysla Plačka), které jim umožní lépe proniknout do zkoumané problematiky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info