Project information

Interaction between Psychotropic and Immunomodulatory Factors

Investor logo
Project Identification
GA309/93/0165
Project Period
1/1993 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Projekt je navrhován v souhlasu s rozvojem specializace psychoneuroimunologie a navazuje na některé naše vlastní nálezy v této oblasti. Chceme svých dlouholetých zkušeností v behaviorální farmakologii, imunofarmakologii a farmakokinetických studiích využ ít k prokazování funkčních korelací k objevovaným molekulárním mechanismům interakcí centrálního a imunitního systému, v nezastupitelných experimentech na celém živém organismu. Ve 3 experimentálních behaviorálních modelech ('agonistic behaviour in mice' 'licking conflict in rats', 'staircase test in mice') a 5 imunologickými metodami (stanovení fagocytární aktivity - chemoluniniscence, opsonizace, ingesce, stanovení fenotypů lymfocytů a pozdní přecitlivělosti) budou analysovány účinky psychofarmak ovli ňujících zejména systémy GABAergní, serotonergní a dopaminergní a jejich interakce s imunoadjuvantními látkami a vlivy. Souběžně budou na klinické úrovni ve spolupráci s Psychiatrickou klinikou (spolunavrhovatelka doc. Češková) studovány možné farmakokin

Publications

Total number of publications: 1