Project information

Project information
Limity principu proporcionality (Proporcionalita)

Project Identification
MUNI/A/1050/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt Limity aplikace principu proporcionality je zaměřen na analýzu judikatury ústavních soudů zejména ve středoevropském prostoru. V rámci projektu bude zkoumáno, nakolik soudy aplikují princip proporcionality (přiměřenosti) při hodnocení zásahů do záklandích práv a nakolik se naopak od tohoto principu odchylují a dávají tak zákonodárci, resp. výkonné moci větší prostor pro úvažení při zásazích do základních práv. Pozornost bude zaměřena zejména na to
a) v jakých oblastech se soudy odchylují (např. ekonomická a sociální obast, trestání)
b) zda v takovém případě používají nějaký standardizovaný algoritmus přezkumu
c) zda a jak se nechávají při svém počínání ovlivňovat doktrínou, judikaturou zahraničních soudů či národními specifiky

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info