Project information
Posílení kapacit Masarykovy univerzity ve strategickém řízení

Project Identification
ROZV/7/14/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

Masarykova univerzita (MU) ve svém vývoji za platnosti stávajícího zákona o vysokých školách (1998) nastoupila trend systematizace a komplexního pojetí strategického řízení, které se projevuje především tvorbou Dlouhodobých záměrů a jeho aktualizací. Tyto činnosti a jejich průběh rámcově vyplývají ze zákona o vysokých školách a z vnitřních předpisů MU. Účelem tohoto projektu je posílit strategické řízení a jeho efektivitu prostřednictvím vytvoření systému univerzitních politik ve smyslu formalizovaného vyjádření principů fungování MU jako vysoké školy v jednotlivých dílčích oblastech její činnosti (general principles by which a government is guided in its management of affairs, Black´s Law Dictionary, 8th Edition ). V rámci projektu má být nalezena odpovídající role „politik“ v systému řízení veřejné vysoké školy, jejich poměr (zejm. časová a věcná působnost) vůči Dlouhodobému záměru a vztah k jeho aktualizacím, poměr k vnitřním předpisům a jiným vnitřním normám na jedné straně, a operativním metodikám na straně druhé, jakož i podmínky akceptace a implementace univerzitních politik v rámci akademické obce veřejné vysoké školy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info