Project information
Funkční a strukturní změny microRNA u lymfoproliferativních malignit a jejich vliv na prognózu onemocnění a predikci léčebné odpovědi

Project Identification
NT11218-6/2010 (kod CEP: NT11218)
Project Period
9/2010 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Na variabilní prognóze chronické lymfatické leukémie (CLL) se podílí řada faktorů, z nichž významný klinický vliv mají především abnormality spojené s rezistencí na léčbu. Předpokládáme, že v průběhu onemocnění CLL dochází k poruchám v regulaci exprese microRNA, které se podílí na progresi onemocnění. Pro detailní popsání mechanismů, jimiž se miRNA účastní odpovědi na léčbu, bude analyzována exprese miRNA u vzorků od pacientů před a během podávání cytostatické léčby (režim FCR). Expresní profily budou korelovány s klinickou odpovědí na léčbu. Analýza bude doplněna in vitro experimenty, v nichž budou CLL vzorky rozděleny na chemo-senzitivní a chemo-rezistentní a provedena expresní analýza miRNA (microarrays a Real-Time PCR). Stejně jako u protein-kódujících genů může docházet u nádorů také k strukturálním změnám microRNA genů. Dalším cílem projektu je proto studium mutací a chromozomálních přestaveb v miR genech u CLL a srovnání se zdravými kontrolními vzorky (Affymetrix GeneChip CustomSeq Array).

Publications

Total number of publications: 55


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info