Project information
Změny biodiverzity na přechodu pleistocénu a holocénu: současné analogie v reliktních ekosystémech Sibiře

Investor logo
Project Identification
GAP504/11/0454
Project Period
1/2011 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University of South Bohemia České Budějovice

Předchozí výzkumy našeho týmu ukázaly, že altajsko-sajanská oblast jižní Sibiře uchovává reliktní společenstva rostlin a živočichů, která jsou patrně nejbližší současnou analogií palearktické bioty v pleistocénním vrcholném glaciálu. Této analogie využijeme ke zpřesnění představ o biodiverzitě ve vrcholném glaciálu, a to pomocí studia tří taxonů běžně zachovávaných v pleistocénním fosilním záznamu: vyšších rostlin, terestrických plžů a savců. Kombinací terénního sběru dat o současných sibiřských společenstvech, analýz v geografickém informačním systému a meta-analýz rozšíření rostlin a živočichů metodami historické biogeografie budeme zkoumat, zda klimatické změny na přechodu pleistocénu a holocénu mohly vést k poklesu diverzity vegetace a biotopů v krajině a jak taková změna mohla ovlivnit diverzitu rostlin, plžů a savců v měřítku jednotlivých biotopů, krajin a oblastí. Tyto analýzy přispějí k pochopení prehistorických změn diverzity a příčin vymírání druhů v palearktické oblasti.

Publications

Total number of publications: 28


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info