Project information
Autorské čtení a kolektivní rozhovor jako inovace výuky současné české literatury

Project Identification
FRVS/3210/2011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Záměrem projektu je vytvoření volitelného předmětu s názvem Proseminář k současné české literatuře, který by inovoval a zvyšoval kvalitu výuky
současné české literatury na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Předmět by byl v korelaci s již realizovanými disciplínami Česká literatura po
roce 1945 II, Interpretace textů z české literatury po roce 1945 II a Nejnovější česká literatura (1990-2010). Cílem projektu je představit na jednotlivých
seminářích významné osobnosti (autory) současné české poezie a prózy. Naším záměrem je představit na jednom semináři situovaném do kapacitně větší
posluchárny vždy autory (v počtu 1-3), kteří by zároveň zastupovali některou z dominantních vrstev současné české literatury. Jednotlivé semináře by
měly konstantní podobu, kde po krátkém uvedení autora (v podobě medailonu), by následovalo jeho autorské čtení, na které by navázala kolektivní
diskuze. Tu by iniciovala vždy předem vytvořená skupina studentů, kteří by se pod vedením pedagoga (a s využitím nově vytvořeného fondu primární a sekundární literatury) na diskuzi připravili, přičemž by se snažili v diskuzi dotknout konstitutivních prvků autorovy poetiky (jeho motivace, tvůrčích
východisek, přístupu ke skutečnosti a způsobů uměleckého reflektování současného světa). Nastíněn by byl také jeho "obraz" ve světle soudobé literární
kritiky. Metoda kolektivního rozhovoru má potenciál všem přítomným prohloubit nejen znalosti tvorby dané osobnosti, ale také poukázat na konstantní
rysy celého literárního procesu, jehož je daný autor součástí. Pojetí literárního díla jako komunikátu (tedy jako komunikace autora se čtenářem) je
jedním ze základních požadavků Rámcového vzdělávacího programu. Realizací tohoto projektu by se zajisté zvýšila motivace studentů k studiu
současné české literatury a dá se předpokládat, že by mohla podpořit studentskou tvůrčí činnost.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info