Project information

Celoživotní učení v mezigeneračních souvislostech (Celoživotní učení v MG souvislostech)

Project Identification
FRVS/2072/2011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je zavedení výuky nového povinně volitelného předmětu Celoživotní učení v mezigeneračních souvislostech pro studenty magisterského studijního oboru Pedagogika, Sociální pedagogika a poradenství, Andragogika (asi 300 studentů) na Ústavu pedagogických věd FF MU. Téma intergeneračních souvislostí učení a mezigeneračního učení je v zahraničí nyní hojně rozvíjeno, a to jak na praktické tak teoretické úrovni. Primárním cílem předmětu je seznámení s tématem mezigeneračního učení v kontextu celoživotního učení, s poukazem na nové modely rodinného chování, jež vyplývají z vnějších i vnitřních podmínek fungování rodin (vyšší věk rodičů při narození prvního dítěte, inklinace k menšímu počtu dětí v rodině, preference nesezdaného soužití rodičů vedoucí k poklesu sňatečnosti, narůstání počtu dvougeneračních rodin, umenšování vlivu prarodičů a s tím spojené mezigenerační transmise). Předmětem chceme posílit zejména teoretickou a praktickou úroveň zmiňovaných oborů, abys tudenti byly schopni toto téma reflektovat a mohli získané znalosti využívat získané ve studijním či profesním a praktickém životě. Sekundárním cílem je také posílení prezentačních a komunikačních kompetencí spolu s metodologických dovednostmi v návaznosti na jednotlivé seminární úkoly.

Publications

Total number of publications: 1