Project information

Další vzdělávání učitelů základních a středních škol v českém jazyce

Project Identification
FRVS/691/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Program navazuje na úspěšně obhájený projekt FRVŠ řešený v roce 2001 pod číslem 0461/2001. Soustředí se na organizaci a odborné zabezpečení programu dalšího vzdělávání učitelů Čj v brněnském regionu a přilehlých okresech, a to ve dvou formách: v krátkodobém kurzu a v dlouhodobém přednáškovém cyklu Forum bohemicum. Východisem budou: a) vyhodnocení programu dalšího vzdělávání učitelů v r. 2001; b) zkušenosti řešitelského týmu získané při vzdělávání učitelů příslušného regionu i učitelů regionů vzdálenějších (Ostrava, Liberec); c) zkušenosti se studenty z pedagogické praxe. Využity budou poznatky o vzdělávacích potřebách učitelů a jejich zájmu o konkrétní témata, získané při kontaktech s učiteli - v přímých rozhovorech i v krátkých šetřících sondách. Výsledky poslouží jako základ pro úpravu programu kurzů pro příští období a budou uplatněny i při eventuální přípravě sylabu studijních předmětů oboru český jazyk a literatura pro ZŠ a SŠ. V krátkodobém kurzu v roce 2001 byl brán zřetel především na potřebu učitelů ZŠ, v r. 2003 se bude řešitelský tým orientovat také na potřeby učitelů SŠ.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info