Project information

Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU (CERIT infrastruktura)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.05/4.1.00/04.0195
Project Period
8/2011 - 7/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Realizace projektu umožní vznik moderní infrastruktury pro aktuální i výhledově očekávaný počet studentů a pracovníků Fakulty informatiky.


Předmětem projektu je následující výstavba:


novostavba pětipodlažní budovy stojící v půdorysu odstraněného stávajícího dvoupodlažního objektu vstupní budovy;
suterénní parkovací stání vzniklé zastřešením stávajícího parkoviště před vstupní budovou, kdy střecha parkoviště bude v úrovni terénu ulice Botanické a bude parkově upravená jako veřejná rozptylová plocha před hlavním vstupem do objektu, součástí stavby je vybudování vjezdu;
stavební úpravy navazujících pětipodlažních budov – změna dispozičního uspořádání v těsné návaznosti na nově realizovaný objekt vstupní budovy;
podmíněné přípojky a přeložky sítí.
Potřebného zvýšení kapacity objektu je tedy dosaženo vybudováním nového pětipodlažního traktu na místě původní vstupní budovy po jejím odstranění. K odstranění původní budovy bylo přistoupeno po posouzení záměru z hlediska stavebně-konstrukčního, dispozičního i statického. Stávající budova je řešena jako dvoupodlažní objekt, v centrální části je pak část budovy provedena jako čtyřpodlažní, nosnou konstrukci tvoří ocelové sloupy, které jsou z požárních důvodů obezděné. Varianta zvýšení podlažnosti stávající budovy ze 2 na 5 podlaží při využití existujících svislých nosných konstrukcí je z hlediska zajištění dostatečné únosnosti pro nově vzniklá zatížení ekonomicky velmi nevýhodná (nutnost zesilování, ztužování objektu, apod.). Půdorysné řešení vystavené budovy A1 je s ohledem na požadovanou dispozici navrženo v optimálním modulovém systému. Bližší informace o projektu naleznete na uvedených www stránkách.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info