Project information

Project information
Atlas krajiny ČR

Project Identification
SK/600/1/03
Project Period
7/2003 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of the Environment of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Charles University
Palacký University, Olomouc
Czech University of Agriculture Prague
Research Institute of Ornamental Gardening Průhonice
T. G. Masaryk Water Research Institute
Czech Geological Survey
Administration of Protected Landscape Areas of the CR
MGE DATA, s.r.o.

V minulosti byla pro dnešní území ČR zpracována rozsáhlá mapová díla především na úrovni národního atlasu (1935, 1966). V současné době však není k dispozici aktuální Národní atlas ČR, který by uspokojivě řešil požadavky praxe na kvalitní geografické dílo celostátního významu. Tematické atlasy (Atlas obyvatelstva ČSSR - 1987, Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR - 1992)zpracované v bývalém Geografickém ústavu ČSAV v Brně lze dnes označit jako historická díla, stejně jako celou řadu dalších map zpracovaných v rámci vědeckých programů Geografického ústavu ČSAV a dalších geografických pracovišť v ČR. Možnost sestavení Atlasu krajiny ČR je jedinečnou příležitostí k naplnění úkolu vytvořit kartografické dílo odpovídající Národnímu atlasu ČR. Vedle hlavního cíle, sestavení Atlasu krajiny ČR, sleduje projekt další 2 cíle: 1. Sestavit mapy jednotlivých tematických okruhů tak, aby byly odrazem současného stavu poznání dílčích vědních disciplín. 2. Vytvořit koncepci a obsah atlasu tak, aby resortní orgány mohly účinně rozhodovat s využitím nejnovějších vědeckých poznatků.

Publications

Total number of publications: 71


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info