Project information

Ochrana veřejného zdraví v kontextu ochrany lidských práv (Zdraví)

Project Identification
MUNI/A/0941/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Koncepce ochrany veřejného zdraví není v podmínkách ČR ucelená a systematická. Neurčitý pojem "veřejné zdraví", tak, jak je vymezen v zákoně o ochraně veřejného zdraví, působí značné aplikační i interpretační potíže. Ochrana veřejného zdraví je rámcově obsažena mimo jiné i v právní úpravě primárně zaměřené na ochranu životního prostředí. Tato úprava však postrádá jednotnou koncepci a mnohdy jen formálně (bez faktické vynutitelnosti) stanoví práva a povinnosti k ochraně veřejného zdraví. Z pohledu organizačního zabezpečení nedisponují orgány veřejné moci odpovídajícími nástroji k efektivní ochraně veřejného zdraví. Projekt bude proto orientován na řešení problematiky, které dosud v našich podmínkách nebyla věnována odpovídající pozornost.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info