Informace o projektu

Ochrana veřejného zdraví v kontextu ochrany lidských práv (Zdraví)

Kód projektu
MUNI/A/0941/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Koncepce ochrany veřejného zdraví není v podmínkách ČR ucelená a systematická. Neurčitý pojem "veřejné zdraví", tak, jak je vymezen v zákoně o ochraně veřejného zdraví, působí značné aplikační i interpretační potíže. Ochrana veřejného zdraví je rámcově obsažena mimo jiné i v právní úpravě primárně zaměřené na ochranu životního prostředí. Tato úprava však postrádá jednotnou koncepci a mnohdy jen formálně (bez faktické vynutitelnosti) stanoví práva a povinnosti k ochraně veřejného zdraví. Z pohledu organizačního zabezpečení nedisponují orgány veřejné moci odpovídajícími nástroji k efektivní ochraně veřejného zdraví. Projekt bude proto orientován na řešení problematiky, které dosud v našich podmínkách nebyla věnována odpovídající pozornost.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další